SEEPEX će upravljati tržištem električne energije

dalekovodiU Izveštaju Sekretarijata Energetske zajednice navodi se da su u Srbiji uklonjene pravne i ugovorne prepreke kako bi se formiralo tržište dan pre, usvajanja primarnog zakona u skladu sa Trećim energetskim paketom, izmenama zakona o PDV-u i usvajanjem novih pravila o licenciranju. Sve ovo omogućava da strane kompanije mogu dobiti dozvolu za trgovinu električnom energijom na veliko, prenosi sajt www.serbia-energy.eu

Potrebno je ukloniti preferencijalni status, odobren Zakonom o javnim nabavkama domaćim ponuđačima i proizvodima. Kada je u pitanju osnivanje berze električne energije, u Izveštaju se navodi da je osnovano akcionarsko društvo SEEPEX koje će upravljati organizovanim tržištem električne energije. Nakon nekoliko odlaganja, očekuje se da će berza početi sa radom početkom 2016. SEEPEX radi na obezbeđivanju likvidnosti domaćeg tržišta električne energije smanjenjem tržišnih barijera. Nisu predviđene dodatne mere za promovisanje likvidnosti. U pogledu spajanja sa organizovanim tržištima u regionu, SEEPEX u koordinaciji sa regulatornom agencijom i operatorom transmisionog sistema, namerava da predloži spajanje sa tržištima u Mađarskoj, Češkom, Slovačkom i Rumunijom (4MMC).

Prekogranično balansiranje

Pravna regulativa omogućava da operator prenosnog sistema obezbedi usluge balansiranja duž granice. Model balansiranja dozvoljava tržišno zasnovano i nedisrkiminatrono balansiranje sa modelom inter-transmisionog operatora sistema za prekograničnu saradnju. Predviđeno je funkcionalno balansno energetsko tržište postoji ali sa samo jednim provajderom usluga balanisranja.

Regionalna alokacija kapaciteta

Rok za sprovođenje sporazuma između EMS i KOSTT propušten je zbog odugovlačenja pregovora, ali se očekuje uključivanje KOSTT u višegodišnji ITC sporazum u decembru 2015. Potrebna je jednoglasna odluka svih evropskih operatora prenosnog sistema. EMS nije uspeo da potpiše sporazum sa SEE CAO. Pregovori su u toku ali potpisivanje sporazuma nije verovatno. Operator transmisionog sistema je sa TSO Crne Gore i BiH uspostavio Bezbednosni koordincioni centar, sa ciljem da se izvrši koordinisana kalkulacija kapaciteta.

Međusektorske mere

Cene snabdevanja za sve kupce su deregulisane, osim za domaćinstva i male kupce. Za ove kategorije, dodatna deregulacija zavisi od procene regulatorne agencije. Proces pravnog razdvajanja operatora distributivnog sistema i snabdevača je završen. Funkcionalno razdvajanje je propisano Zakonom o energetici. Nezavisnost regulatorne agencije ograničena je zbog ograničenja koji proizilaze iz zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru. Regulatorna agencija nije uspela da obezbedi učešće operatora prenosnog sistema u procesu kooridinisane alokacije kapaciteta.

Preduslov za dobijanje statusa posmatrača u ACER, na osnovu pozitivnog mišljenja Evropske komisije, jeste regulatorna nezavisnost i usvajanje sekundarnog zakonodavstva. Operator prenosnog sistema pokrenuo je razdvajanje u skladu sa Trećim paketom kako bi bio sertifikovan u roku utvrđenom Zakonom o energetici. Ministarstvo rudarstva i eneregtike je usvojilo pravila za sertifikaciju. Konkurentnost u sektoru energetike nije na zadovoljavajućem nivou. Nezavisnost Komisije za dodelu državne pomoći treba unaprediti odvajanjem od Ministarstva finansija. Aktivnosti na implementaciji Uredbe TEN-E nisu počele, prenosi sajt www.serbiaenergy.eu

Izvor: Serbia Energy

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti