Zakoni

Pravna regulativa u oblasti energetike promenjena je u aprilu 2021. godine kada je Vlada Republike Srbije usvojila dva zakona: Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. Tom prilikom su usvojene takođe izmene i dopune  Zakona o energetici i Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Zakoni

________________________________________________________________________

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije (Službeni glasnik RS 40/2021 i 35/2023) – Ovim zakonom uređuje se korišćenje energije iz obnovljivih izvora, ciljevi korišćenja energije iz obnovljivih izvora, način određivanja udela obnovljivih izvora energije Republike Srbije u bruto finalnoj potrošnji energije, integracija energije na tržište, sistemi podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, garancije porekla električne energije, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora za sopstvenu potrošnju, korišćenje obnovljivih izvora energije u oblasti toplotne energije i oblasti saobraćaja, posebni postupci koji se odnose na izgradnju i priključenje energetskih objekata koji koriste obnovljive izvore energije, osnove mehanizama saradnje sa drugim državama u oblasti obnovljivih izvora energije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za obnovljive izvore energije.

Na sva pitanja iz oblasti energetike u vezi sa obnovljivim izvorima energije koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje oblast energetike.

DETALJNIJE...


Cilj novog Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije OIE (Službeni glasnik RS, br 40/2021), jeste da omogući nove investicije u OIE i poveća učešće obnovljivih izvora u ukupno proizvedenoj energiji. Primenom ovog zakona obezbediće se zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, smanjenje troškova za građane, energetska tranzicija, kao i pojednostavljenje i ubrzanje procedura.

Novi zakon uvodi tržišne premije umesto dosadašnjih fid-in tarifa, koje se zadržavaju samo za mala postrojenja i demonstracione projekte, u skladu sa pravilima državne pomoći EU. Novi sistem podsticaja proizvođače će izložiti uticaju tržišta i konkurencije, smanjujući troškove za građane i privredu. Istovremeno, obezbeđuje se stabilan i predvidljiv zakonski okvir za investitore, koji podrazumeva i jednostavnije i brže administrativne procedure uvođenjem e-energetike.

Važno je i to što novi zakon donosi veće uključivanje građana u energetsku tranziciju uvođenjem instituta kupca-proizvođača, koji podrazumeva da kupci električne energije, postavljanjem solarnih panela na krovovima objekata, proizvode električnu energiju za svoje potrebe, a da time umanje i svoj račun za utrošenu električnu energiju. Takođe, ovim zakonom uvodi se i zabrana izgradnje hidroelektrana bilo kog tipa i snage u zaštićenim područjima.

DETALJNIJE…


Ciljevi Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije (Službeni glasnik RS, br 40/2021) jesu ostvarivanje uštede energije, smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i doprinos održivom korišćenju prirodnih i drugih resursa. Ovim zakonom Srbija se usklađuje sa novim direktivama EU u ovoj oblasti, što između ostalog podrazumeva i uvođenje regulative za eko-dizajn, koja se tiču označavanja uređaja za domaćinstvo koji mogu da se nađu na tržištu, kao i regulative za visokoefikasnu kogeneraciju.

U cilju podsticanja efikasnog korišćenja energije i primene mera energetske efikasnosti, predviđeno je osnivanje uprave za finansiranje i podsticanje enegetske efikasnosti u sastavu Ministarstva rudarstva i energetike, koja će građanima olakšati dobijanje subvencija za zamenu prozora, vrata, izolacije fasada i grejnih sistema.

Subvencije uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti  iznosiće 25 odsto, koliko će finansirati i jedinice lokalne samouprave, a predviđeno je učešće građana u iznosu od 50 odsto. Sredstva podsticaja biće opredeljivana kroz javne pozive građanima, a biće finansirane, između ostalog, i mere ugradnje efikasnih kotlova na biomasu i kotlova na gas, koji su važni zbog smanjenja zagađenja iz individualnih ložišta.

DETALJNIJE…


Predlog izmena i dopuna Zakona o energetici (Službeni glasnik RS, br 40/2021) omogućiće usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, obezbediće sigurnost isporuke i snabdevanja energijom i energentima i omogućiće uvođenje novih učesnika na tržištu energije. Izmenama zakona stvara se pravni osnov za donošenje Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana i dodatno uređuju i proširuju ovlašćenja Agencije za energetiku Republike Srbije.

Takođe, unapređuju se transparentnost i zaštita konkurencije i potrošača i nediskriminatorno ponašanje na tržištu. Usvajanjem ovog zakona, i kupci toplotne energije imaće pravo na status energetski ugroženog kupca i umanjenje računa ukoliko ispune propisane kriterijume, kao što već imaju kupci električne energije i gasa. U postupanju Ministarstva uvodi se elektronsko poslovanje (e-energetika), što će omogućiti jednostavnije procedure i brže izdavanje dozvola i saglasnosti.

DETALJNIJE…


Glavni cilj donošenja zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“ br. 101/2015 i 95/2018 – drugi zakon. 40/2021) jeste da stvori uslove za efikasnije i održivo upravljanje mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije, kao i povećanje investicija u geološka istraživanja i rudarstvo. Vrednost potvrđenih mineralnih rezervi u Srbiji iznosi oko 200 milijardi dolara i jedan od ciljeva je da se efikasnijim korišćenjem rudnog bogarstva poveća učešće rudarskog sektora u BDP-u sa sadašnjih 1,9 odsto na četiri do pet odsto u narednih pet godina.

Izmenama zakona proširuju se nadležnosti Geološkog zavoda Srbije, kao najvažnije institucije u ovoj oblasti, i omogućava, prvi put, osnivanje komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije koja bi okupila stručnjake različitih profila koji se bave različitim poslovima u oblasti geoloških istraživanja.

Novi propis stvara i zakonsku osnovu za uvođenje elektronskog poslovanja u oblasti rudarstva i geologije (e-rudarstvo), što će doprineti transparentnijem i efikasnijem postupanju, a procedura izdavanja odobrenja pojednostavljuje se i skraćuje sa sadašnjih 150, na prosečno 15 do 20 dana.

DETALJNIJE…

 

Energetski portal