Krediti

PROCREDIT BANKA

ProCredit banka je razvojno orijentisana banka koja pruža kompletnu bankarsku uslugu najvišeg kvaliteta stanovništvu i privredi, uz posebno povoljne uslove kreditiranja za ulaganje u unapređenje energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije i drugih mera sa pozitivnim uticajem na životnu sredinu. Stručni tim banke, na osnovu metodologije konsultantske kuće IPC iz Frankfurta, vrši preciznu i na tržišnim parametrima zasnovanu analizu očekivanih efekata planiranih investicija. Na taj način, klijenti su u prilici da budu upoznati sa konkretnim ulaganjem – očekivanom uštedom i periodom povraća investicije.

Tehnologije koje ProCredit banka podržava putem kredita za zeleno finansiranje su:

– Energetski efikasne proizvodne mašine;
– Izolacija objekata i stolarija;
– Osvetljenje objekta;
– Sertifikovani energetski efikasni objekti;
– Oprema za grejanje i hlađenje (kotlovi, toplotne pumpe, siѕtemi za klimatizaciju…);
– Opšte tehnologije (elektro-motori, pumpe, frekventni regulatori…);
– Postrojenja na obnovljive izvore energije (solarne i biogasne elektrane, solarni kolektori, kotlovi na biomasu…);
– Električna i „plug-in“ hibridna vozila;
– Energetski efikasna poljoprivredna mehanizacija (kombajni, traktori i oѕtale samohodne mašine);
– Solarne elektrane;
– Biogasna i druga postrojenja na biomasu;
– Organska proizvodnja;
– Upravljanje otpadom i sl;
– Postrojenja za preradu otpadnih voda;
– Neѕtandardne tehnologije (specifične proizvodne linije i sl).

Za svaku kategoriju definisani su kriterijumi kvalifikovanosti, a naš stručni tim banke sprovodi posebne analize sa ciljem da se pronađe najbolji model koji odgovara konkretnom poslu i potrebama klijenta.


OTP BANKA

OTP banka kao najveći kreditor privrede i stanovništva i lider na tržištu faktoring, lizing i e-commerce usluga, strateški je orijentisana na „zelenu tranziciju“ kroz posvećenost održivom poslovanju i ekološkim projektima. Na putu primene zelene strategije ima snažnu podršku matične OTP Grupe koja je za sve svoje banke članice potpisala Principe za odgovorno bankarstvo Ujedinjenih nacija. Potpisivanjem ovih Principa OTP banka potvrđuje svoju posvećenost održivom bankarstvu, doprinoseći održivosti zajednice i ekonomije.
OTP banka želi da ohrabri i klijente da budu ekološki odgovorni kroz ponudu novih zelenih bankarskih poizvoda koje intenzivno razvija a koji će podrazumevati finansijsku, ekspertsku i savetodavnu podršku.

U martu 2021. godine, OTP banka je uspešno realizovala peto izdanje Generatora – Generator ZERO, konkursa za projekte koji doprinese smanjenju karbonskog otiska kao jednom od najvećih izazova današnjice, i nagradila pobedničko rešenje sa dva miliona dinara kao i dugoročnom ekspertskom podrškom na polju poslovne ekspanzije i pronalaženju novih razvojnih mogućnosti. OTP je prva banka u Srbiji koja je deo Priceless Planet Coalition kompanije Mastercard čiji je cilj da u sledećih pet godina širom sveta posadi 100 miliona stabala u područjima gde je pošumljavanje najpotrebnije.

OTP banka pažljivo procenjuje svoje direktne i indirektne uticaje na životnu sredinu, preduzima inicijative sa ciljem sprečavanja negativnih uticaja i inicira i podržava inicijative koje imaju pozitivan uticaj na ukupno stanje životne sredine – koristi isključivo električnu energiju koja dolazi iz obnovljivih izvora (100% ZelEPS, zeleni sertifikat EPS-a), ima solarnu elektranu na krovu zgrade u Beogradu, nabavlja reciklirane tonere i papire sa FSC sertifikatom, upravlja otpadom sa reciklažom kao primarnim ciljem, koristi Building Management System za regulisanje rasvete i temperature, poseduje dva elektro punjača za električna vozila.


 CRÉDIT AGRICOLE BANKA

Crédit Agricole Srbija i Narodna banka Srbije (NBS) su potpisale Posredničko finansijski ugovor, kojim su regulisale sprovođenje Finansijskog ugovora potpisanog između Evropske investicione banke (EIB), Republike Srbije i Narodne banke Srbije o Apex zajmu za finansiranje malih i srednjih preduzeća i drugih prioriteta (u nastavku EIB Apex linija).

Ko može da koristi EIB APEX kredit?

– Mala i srednja preduzeća (do 250 stalno zaposlenih) kao i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (od 250 do 3.000 stalno zaposlenih)
– Korisnici bilo koje veličine (tzv. Prioritetni projekti) – kompanije sa preko 3.000 stalno zaposlenih, na konsolidovanoj osnovi

Koja je namena kredita?

Za mala i srednja preduzeća, kao i za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije:

– Kupovina, proširenje ili renoviranje materijalne imovine (osim kupovine poljoprivrednog zemljišta)
– Ulaganje u nematerijalnu imovinu (troškovi planiranja, finansiranja i razvoja u fazi izgradnje materijalne imovine; troškovi u vezi sa istraživanjem i razvojem; uspostavljanje mreža distribucije na domaćem ili tržištima EU)
– Srednjoročne i dugoročne potrebe za obrtnim kapitalom (za obezbeđenje stabilne baze obrtnog kapitala i ročnosti najmanje 2 godine)

Za Prioritetne projekte:

– Da su ekonomsko, tehnički i finansijski opravdani
– Zadovoljavaju kriterijume EIB
– Jasno prepoznatljivi i novi u smislu lokacije i koristi koju donose
– Usklađeni sa zakonodavstvom EU posebno u oblasti životne sredine
– Usklađeni sa nacionalnim i propisima EU u pogledu nabavke i izvođenja radova

i da su iz oblasti:

– Ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama
– Socijalne i ekonomske infrastrukture, koja podrazumeva i korišćenje OIE, kao i energetski efikasne projekte
– Infrastrukture koja podržava zdravstvo i obrazovanja
– Razvoja lokalnog privatnog sektora
– Zaštite životne sredine

Projekat podrazumeva skup materijalnih i nematerijanih ulaganja i izdataka koji se mogu identifikovati u smislu lokacije, dizajna i koristi, koji sprovode mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije u periodu do 3 godine, odnosno, koje sprovode preduzeća bilo koje veličine za prioritetne projekte u periodu do 4 godine.


NAŠA AIK BANKA

Naša AIK Banka finansira izgradnju postrojenja i objekata za proizvodnju struje korišćenjem obnovljivih izvora energije. Namena postrojenja je priključenje na elektrodistributivnu mrežu u cilju prodaje električne energije, a u skladu sa važećim Zakonom o energetici i posebnim uredbama:

– Uredba o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije;
– Uredba o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije i kriterijumima za ocenu ispunjenosti tih uslova;

Ko može podneti zahtev za finansiranje?

Za kredit za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora mogu aplicirati novoosnovana preduzeća, formirana u ciju realizacije projekata posebne namene (Special Purpose Company – SPC). Osnivači preduzeća mogu biti pravna i fizička lica, a uslov je da je preduzeće u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji steklo pravo učesnika u izgradnji objekta. U izuzetnim slučajevima, zahtev za kredit mogu podneti i firme sa dokazanim iskustvom u ovoj oblasti.

Učesnici u realizaciji kredita

– Special purpose company (SPC): novoosnovano pravno lice ili preduzeće / klijent banke (Klijent)
– Konsultant – supervizor: lice angažovano za vršenje usluga evaluacije projekta i nadzora izgradnje, ili firma koja potvrđuje izvedeno stanje na objektu i iznos privremenih situacija
Banka
– Osnovni kapital preduzeća-klijenta čini procenjena tržišna vrednost lokacije na osnovu potencijala gradnje (possible income approach), imovina, novac, prava, sva dokumenta vezana za projekat, a koja se unose i registruju kao osnivački kapital preduzeća. Učešće klijenta u projektu može biti u obliku vlasništva nad parcelom, prava na gradnju, investiranih sredstava u investiciono-tehničkoj dokumentaciji, plaćenih obaveza prema lokalnoj samoupravi, novca i dr. i ne može biti manje od 30% od ukupne vrednosti investicije.

Konsultant-supervizor projekta

Konsultant-Supervizor projekta je firma koju određuje Banka, a čije troškove angažovanja snosi Klijent. Pre odobrenja kredita od strane Kreditnog odbora Banke, Klijent je u obavezi da na uvid dostavi Izveštaj – stručno mišljenje Konsultanta. Izveštaj treba da sadrži sledeće:

– Mišljenje o pregledanoj tehničkoj dokumentaciji i pribavljenim dozvolama
– Evaluaciju plana realizacije projekta
– Tehničko-ekonomsku analizu.


UNICREDIT BANKA

UniCredit banka ima kreditnu liniju za energetsku efikasnost.

Kvalifikovane investicije i ulaganja u energetsku efikasnost koja se odnose na poboljšanje energetske efikasnosti objekata i industrijskog sektora treba da zadovolje najmanje jedan od sledećih kriterijuma:
– ESR (Odnos uštede energije) jednak ili veći od 30% u građevinskom sektoru, mereno na godišnjem nivou, sa istim elementima
– ESR jednak ili veći od 20% u svim ostalim slučajevima, mereno na godišnjem nivou, sa istim elementima
– Smanjenje emisije gasova staklene bašte, mereno u ekvivalentnim tonama CO2 od 20% ili više, mereno na godišnjoj bazi sa istim elementima.
– Ukoliko je trenutni minimalni nacionalni kriterijum manji u odnosu na gore navedene kriterijume, u tom slučaju biće primenjeni nacionalni kriterijumi. 


BANKA INTESA

Banka Intesa nudi mogućnost projektnog finansiranja.
Ako imate:

– projekat obnovljivih izvora energije ili projekat za izgradnju rezidencijalnog, poslovnog objekta ili objekta komercijalne ili neke druge namene,
– relevantnu dokumentaciju i odobrenja za realizaciju izgradnje objekta,
– osnovano namensko preduzeće (SPC) za realizaciju konkretnog projekta,
– adekvatno sopstveno učešće,
– reference na istim ili sličnim projektima.

Ako želite da:

– obezbedite sredstva za finansiranje vašeg projekta,
– uslovi finansiranja budu prilagođeni specifičnostima vašeg projekta,
– imate pouzdanog partnera za finansiranje realizacije vašeg projekta,
– ostvarite druge koristi u poslovanju sa vodećom bankom na tržištu Srbije i maksimizujete svoj profit.


 ADDIKO BANKA

Addiko Banka svojim klijentima u zavisnosti od konkretne namene i kreditne sposobnosti nudi dugoročno finansiranje koje se odobrava maksimalno na rok do 10 godina.

Zelenim kreditom se finansiraju investicioni projekti iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, i to iz sledećih oblasti:

– energetska efikasnost u industriji
– energetska efikasnost zgrada i drugih objekata
– korišćenje obnovljivih izvora energije
– infrastruktura u oblasti otpada (waste management)
– vodosnabdevanje
– druge aktivnosti koje imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu ili su u skladu sa strateškim opredeljenjem RS