Otkrivene nove vrste silikatnih algi u Parku prirode „Rusanda“

Tokom 2019. i 2020. godine, realizovano je nekoliko jednodnevnih terena u Parku prirode „Rusanda“ na lokalitetima Velika i Mala Rusanda i na veštačkom jezeru Peskara koje se nalazi u zaštitnoj zoni parka prirode. Tereni su realizovani za potrebe naučno-istraživačkog rada koji sprovodi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu.

Foto: Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin

U okviru projekta „Developing the base for soda pan research at ecosystem level“ istraživano je veštačko jezero Peskara sa biološkog i hemijskog aspekta, a koja se nalazi u neposrednoj blizini Velike i Male Rusande. Detaljnom algološkom analizom utvrđeno je prisustvo dva nova roda i oko 15 novih vrsta razdela Bacillariophyta za floru Srbije. Novozabeleženi rodovi i vrste su karakteristični za morske, brakične ili slatkovodne vode sa povećanom koncentracijom elektrolita. Ovi značajni nalazi će biti predstavljeni na šestom Kongresu ekologa u Severnoj Makedoniji, a zatim objavljeni u međunarodnom časopisu.

Učesnici projekta: dr Danijela Vidaković i dr Miloš Ćirić, koordinator projekta (Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd), dr Jelena Krizmanić (Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Beograd) i dr Bojan Gavrilović (Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, Beograd), a ispred Ustanove „Rezervati prirode“ bili su čuvari Milan Plavšić i Miroslav Frajić i Jasna Jovanov dipl. biolog master.

Kretanje kroz zaštićeno područje i uzimanje uzoraka obavljeno je na način kojim se ne uznemirava živi svet parka prirode i ne podstiče širenje invazivnih vrsta, a sve u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi parka prirode „Rusanda“.

Izvor: Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti