RERI: Upućen poziv Ministarstvu rudarstva i energetike da uključi javnost u izradu Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu

Foto-ilustracija: Pixabay

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uputio je poziv Ministarstvu rudarstva i energetike da uključi javnost u izradu Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu za period 2021-2030. godine(INEKP), sa vizijom do 2050. godine, kao i u izradu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu.

INEKP, jedan od najvažnijih dokumenata u oblasti energetike i klimatskih promena, predstavlja ključni instrument za sprovođenje energetske tranzicije i borbu protiv negativnih efekata klimatskih promena. Ovaj dokument bi trebalo da sadrži konkretne aktivnosti i mere za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti. Na taj način Srbija bi utvrdila jasne pravce delovanja za ispunjavanje ciljeva Pariskog sporazuma

Kao član Energetske zajednice, Srbija je trebalo da podnese nacrt nacionalnog plana za energetiku i klimu do kraja maja, a finalnu verziju do kraja oktobra 2020. godine, da bi zatim započelo i dvogodišnje praćenje primene plana. 

Nacrt INEKP-a nije izrađen u predviđenom roku, a iako je njegova izrada sada u toku, Ministarstvo energetike i rudarstva nije ispunilo obavezu prema Zakonu o državnoj upravi da javnost obavesti o otpočinjanju izrade INEKP-a, da sprovede konsultacije u fazi izrade nacrta i polazne osnove plana učini javno dostupnim. 

Od naročitog je društvenog interesa i važnosti da javnost bude obaveštena o procesu izrade INEKP-a i da u njega bude uključena. Stvaranjem preduslova za razmenu argumenata u okviru otvorene javne diskusije, doprinosi se kreiranju kvalitetnog i koherentnog plana koji će odgovarati stvarnim potrebama građana Srbije i predstavljati temelj društvenog konsenzusa oko budućnosti energetske i klimatske politike. 

Stoga je RERI uputio poziv nadležnom ministarstvu u kom skreće pažnju na propuste napravljene u proceduri donošenja INEKP-a. Ovi propusti mogu biti otklonjeni otvaranjem procesa za javnost. Kako bi doprineo uključivanju javnosti u izradu INEKP-a, RERI će u naredna tri meseca održati niz javnih konsultacija na ovu temu. Cilj ovih konsultacija je sakupljanje predloga i primedbi građana i kreiranje jedinstvenog seta preporuka za nadležne institucije.

Izvor: RERI

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti