Poziv lokalnim samoupravama za izradu projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija

U cilju jačanja kapaciteta lokalnih samouprava i jačanja lokalnog razvoja u oblasti zaštite životne sredine, Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) će pružiti pomoć zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave u izradi projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta.

Foto: Milisav Pajević

U skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu (,,Službeni glasnik RS” broj 95/18), Ministarstvo je u okviru razdela 25 Program 0406- Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, obezbedilo finansijska sredstva za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta.

Shodno navedenom, a u cilju planiranja finansiranja pomoći za izradu projektno tehničke dokumentacije, ovim putem se upućuje javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe izrade projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta.

Izrada projekta sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta obuhvata projektno-tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa zakonskom regulativom.

Opšti uslovi za prijavljivanje za izradu projektno-tehničke dokumentacije koje moraju ispuniti jedinice lokalnih samouprava su sledeći: da su izmirene sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda; da im nisu dodeljena sredstva za iste namene iz budžeta Republike Srbije ili budžeta autonomne pokrajine ili drugih izvora finansiranja; da su izradile Plan prilagođavanja postrojenja.

Jedinice lokalnih samouprava koje ispunjavaju navedene uslove biće uzete u razmatranje.

U procesu odlučivanja biće uključen sledeći kriterijum – stepen razvijenosti opštine u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 104/2014), kao i stepen ugroženosti životne sredine i stepen direktnog uticaja projekta na ostvarivanje strateških prioriteta utvrđenih strateškim dokumenatima i planovima.

Za prijavu na ovaj javni poziv potrebno je popuniti Obrazac za prijavu na javni poziv (u daljem tekstu: Obrazac). Obrazac je potrebno popuniti i poslati zajedno sa propratnom dokumentacijom isključivo putem pošte Ministarstvu zaštite životne sredine, Sektor za otpad i otpadne vode, Odeljenje za upravljanje otpadom, na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: JAVNI POZIV ZA JEDINICE LOKALNIH SAMOUPRAVA i napomenom NE OTVARATI.

Obaveštenje o javnom pozivu i Obrazac postavljaju se na internet stranici Ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Ministarstvo neće razmatrati: prijave koje nisu podnele jedinice lokalnih samouprava; nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave; prijave poslate faksom, elektronskom poštom i dr.

Prijave i priložena dokumentacija ostaju u arhivi i ne vraćaju se.

Ministarstvo će: razmatrati pristigle prijave na javni poziv, utvrđivati ispunjenost uslova za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta; utvrditi listu jedinica lokalnih samouprava, u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva i istu objaviti na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave;

Jedinice lokalnih samouprava (u daljem tekstu: Podnosioci prijava), imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste, u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja iste. Podnosioci prijava mogu podneti primedbu Ministarstvu radi otklanjanja nepravilnosti u postupku izbora, u roku od osam dana od dana objavljivanja liste.

Konačna lista jedinica lokalnih samouprava odobrava se odlukom ministra, i sadrži: broj prijave i nazive jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za dodelu sredstava.

Protiv odluke ministra može se pokrenuti upravni spor.

Konačna lista odabranih jedinica lokalne samouprave objavljuje se na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprava.

Kontakt osoba u Ministarstvu zaštite životne sredine je Predrag Simić, broj telefona 011/318-0035, email: predrag.simic[at]ekologija.gov.rs.

Obrazac za prijavu na javni poziv možete preuzeti ovde.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti