Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije daje saopštenje

Povodom informacija koje su mediji preuzeli sa sajta Instituta za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Francuske (IRSN – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) a koja se odnosi na detektovanje radioaktivnog izotopa joda-131 u vazduhu iznad Severne i Zapadne Evrope tokom januara i februara ove godine, dajemo sledeće saopštenje:

Na zvaničnom portalu za razmenu informacija o nuklearnim događajima Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) nema objavljenih podataka u kojima se spominje detekcija joda-131 iznad Evrope.

Merne stanice Međunarodnog monitoring sistema (kojih ima više od 80) u okviru Organizacije za sveobuhvatnu zabranu probi nuklearnog oružja (CTBTO), redovno prate ovaj radionuklid kao jedan od pokazatelja da se eventualno dogodila proba nuklearnog oružja. Iako merne stanice širom sveta često detektuju se jod-131 u tragovima, u poslednjih nekoliko meseci nisu zabeležene vrednosti iznad tipčnih lokalnih nivoa.

Sadržaj pojedinačnih radionuklida u vazduhu u Republici Srbiji mere ovlašćene laboratorije na osnovu zahteva Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, a u okviru godišnjeg Programa monitoringa radioaktivnosti u životnoj sredini. Ovlašćene laboratorije u Srbiji nisu detektovale radioaktivni jod-131 u vazduhu, u navedenom periodu.

Sistem za pravovremenu najavu nuklearnog ili radiološkog akcidenta u Republici Srbiji kontinuirano meri jačinu ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja u vazduhu na 9 mernih mesta. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji su u skladu sa varijacijama prirodnog fona zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama.

Radioaktivni izotop jod-131 nastaje kao posledica nuklearne fisije i javlja se tokom eksplozije nuklearnog oružja, u nuklearnim reaktorima i u industrijskim i medicinskim objektima gde se ovaj izotop koristi. Period poluraspada je 8,02 dana.

Ukoliko je oslobađanje joda-131 nastalo usled probe nuklearnog oružja ili akcidenta na nuklearnom reaktoru došlo bi takođe, i do oslobađanja mnogih drugih radioizotopa. Imajući u vidu činjenicu da je u vazduhu iznad jednog dela Evrope detektovan samo jod-131, a ne i drugi fisioni produkti, pretpostavlja se da je ovaj radionuklid u atmosferu dospeo najverovatnije iz farmaceutske industrije.

Prisustvo joda-131 nije detektovano na teritoriji Republike Srbije. Izmerene vrednosti koncentracije joda-131 u Severnoj i Zapadnoj Evropi nemaju uticaja na zdravlje stanovništva i životnu sredinu.

Agencija svakodnevno 24 sata prati nivo radioaktivnosti i o bilo kakvim promenama javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Izvor: srbatom.gov.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti