Agencija za energetiku dala saglasnost na planove Elektromreže Srbije

Foto-ilustracija: Pixabay

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj 15. decembra 2017. godine doneo odluku o davanju saglasnosti na Plan razvoja prenosnog sistema za period 2017-2026. godina i Plan investicija u prenosni sistem za period 2017-2019. godina koje je kao operator prenosnog sistema donelo Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije (EMS AD).

Plan razvoja prenosnog sistema za period od deset godina je urađen u skladu sa Zakonom o energetici i usaglašen je sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine. Kao prioritetni ciljevi i aktivnosti su obezbeđenje sigurnog snabdevanja električnom energijom, razvoj tržišta električne energije na nacionalnom i regionalnom nivou i povećanje prenosnih kapaciteta i razvoj koridora preko Republike Srbije koji imaju regionalni i panevropski značaj. Kao osnov za planiranje razvoja prenosnog sistema korišćene su potrebe operatora distributivnog sistema za izgradnjom novih objekata, potrebe za razvojem proizvodnog sistema Republike Srbije, pregled obrađenih zahteva za priključenje objekata na prenosni sistem i potrebe EMS AD u okviru projekata povezivanja sa susednim sistemima.

U planu investicija za period od tri godine, opisane su investicione potrebe sa nacionalnog, regionalnog i evropskog aspekta, čija realizacija ima značajan uticaj na povećanje prenosnih kapaciteta u regionalnoj prenosnoj mreži, a samim tim i na razvoj tržišta električne energije u Evropi. Sa nacionalnog aspekata obuhvaćene su potrebe za izgradnjom elektroenergetske infrastrukture koje će omogućiti povećanje prenosnih kapaciteta, razvoj tržišta na nacionalnom nivou, povećanje pouzdanosti prenosnog sistema i sigurnosti snabdevanja potrošača i povećanu mogućnost priključivanja novih konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije.

Doneta je odluka i o davanju saglasnosti na Pravila o radu prenosnog sistema Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ (EMS AD), kojima se uređuju odnosi između operatora prenosnog sistema i korisnika tog sistema. U osnovi ovih pravila je prethodna verzija Pravila o radu prenosnog sistema, koju je bilo potrebno uskladiti zbog promene pravne forme Elektromreže Srbije iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Takođe, nova pravila su usklađena sa mogućnostima koje u procesu dnevnog planiranja rada pruža novi informacioni sistem.

izvor: aers.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti