Uspešan primer upravljanja električnim i elektronskim otpadom u BiH

Foto: ZEOS eko-sistem

E-otpad se ne može odlagati bilo gde, stoga je neophodno obezbediti što više lokacija sa odgovarajućom infrastrukturom i uključiti lokalna komunalna preduzeća u celokupnu priču, kako bismo zajedno doprineli zelenijem okruženju.

Efikasno i pravilno upravljanje električnim i elektronskim otpadom je zadatak stavljen ispred društva ZEOS eko-sistem d.o.o., koji je u toku 2020. godine uspešno završen uz ostvarenje Pravilnikom propisanih ciljeva.

Prema rečima Emila Šehića, direktora društva ZEOS eko-sistem d.o.o., sakupljena je količina od 2.513 tona, a kontinuiran godišnji rast zbrinutog e-otpada pokazuje stabilnost poslovanja celokupnog sistema.

„Prateći globalne trendove prema Global E-waste Monitor 2020 količine e-otpada se svake godine povećavaju, a Evropa ima najveću stopu generisanog otpada po stanovniku godišnje od 16,2 kg/stanovniku, dok u Bosni i Hercegovini taj podatak iznosi 7,8 kg/stanovniku za 2019. godinu. Interesantno je spomenuti da prema podacima WEEE Foruma, Međunarodne zajednice ovlaštenih operatera sistema za sakupljanja e-otpada, svako domaćinstvo u Evropi poseduje u proseku 72 električna i elektronska uređaja, od čega je 11 pokvareno ili se ne koristi”, kaže Šehić.

On dodaje da krajem 2021. godine ZEOS eko-sistem planira postavku novih 36 uličnih e-kontejnera u vrednosti od 31.550 evra koje će staviti na raspolaganje građanima za odlaganje malih aparata promera do 45 cm.

OVDE možete preuzeti primerak godišnjeg izveštaja društva ZEOS eko-sistem d.o.o. za 2020. godinu. Izveštaj sadrži važne i korisne informacije o radu operatera na području upravljanja električnim i elektronskim otpadom, a koje uključuju: izveštaj o sakupljenim količinama e-otpada, izveštaj o realizovanim aktivnostima, izveštaj o broju društveno odgovornih kompanija, koje ispunjavaju svoju obavezu propisanu Pravilnikom preko društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

Besplatna reciklaža za sve

Foto: ZEOS eko-sistem

Uloga operatera ogleda se u osiguranju stabilnog i efikasnog sistema zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada, čiji rezultati nakon punih osam godina poslovanja donose izvanredne rezultate.

Zahvaljujući tome danas postoji besplatna usluga preuzimanja e-otpada od pravnih lica, infrastruktura koja obuhvata e-kontejnere, zeleni nameštaj i reciklažna dvorišta za sve građane, kao i saradnja sa lokalnim nivoima vlasti i nevladinim organizacijama.

Sve lokacije mesta za odlaganje i informacije o besplatnom preuzimanju električnog i elektronskog otpada od pravnih lica, mogu se pronaći OVDE.

Izvor: ZEOS eko-sistem d.o.o.

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti