Predlog programa zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine

Foto-ilustracija: Pixabay

Pravni osnov za donošenje Programa zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine sadržan je u članu 38. stav 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj. 30/2018) i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon). Predlog programa zaštite prirode pripremljen je u skladu sa novim Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije a na osnovu revizije Predloga strategije zaštite prirode Republike Srbije za period od 2019. do 2025. godine.

U periodu pre donošenja Zakona o planskom sistemu Republike Srbije izrađen je Predlog strategije zaštite prirode Republike Srbije za period od 2019. do 2025 godine u skladu sa članom 112. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispravka, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) na osnovu Izveštaja o stanju prirode u okviru projekta „Planiranje očuvanja biološke raznovrsnosti na nacionalnom nivou kao podrška implementaciji Strateškog plana UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period od 2011. do 2020. godine u Republici Srbiji“, koji je finansiran od strane Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) u saradnji sa UNDP kao implementacionom agencijom.

Radna grupa za izradu Predloga programa zaštite prirode Republike Srbije osnovana je Rešenjem Broj: 119-01-81/19-01 od 28. 05. 2019. godine sa zadatkom da revidira Predlog strategije zaštite prirode Republike Srbije za period od 2019. do 2025. godine u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, Strateškim planom UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period od 2011-2020. godine, Aiči ciljevima zaštite biodiverziteta i odlukama donesenim na redovnim zasedanjima Konferencija članica ove konvencije i drugim potvrđenim međunarodnim ugovorima za zaštitu prirode, očuvanje biološke raznovrsnosti i klimatske promene uključujući dostavljanje relevantnih infromacija iz nadležnosti institucija i organizacija iz kojih su imenovani članovi radne grupe Program zaštite prirode je jedan od osnovnih strateških dokumenata zaštite prirode kojim se utvrđuju dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode, uključujući očuvanje biodiverziteta, predela i geonasleđa kao i održivo korišćenje komponenata biodiverziteta na nacionalnom nivou i predstavlja osnov za izradu i sprovođenje programa i planova nižeg reda u ovoj oblasti.

Foto-ilustracija: Pixabay

Sprovođenjem ovog Programa obezbeđuje se primena ciljeva i mera Strategije Evropske unije o biodiverzitetu do 2030 sa planiranim nastavkom primene nakon usklađivanja ove Strategije kao i Programa sa Globalnim strateškim planom za biodiverzitet koji se nalazi u postupku razmatranja i usvajanja u okviru UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.

Na osnovu stanja biološke i geološke raznovrsnosti i raznovrsnosti predela, ovim Programom su definisani opšti i posebni ciljevi i mere za unapređenje sistema zaštite prirode i očuvanje biodiveriteta koji su jasno određeni, merljivi, prihvatljivi, realni i vremenski određeni u Akcionom planu za sprovođenje Programa zaštite prirode koji čini njen sastavni deo.

U cilju praćenja napretka u ostvarivanju ovog Programa, Akcionim planom su definisani i pokazatelji za kvalitetnu evaluaciju koja će omogućiti da napredak u sprovođenju opšteg i posebnih programsih ciljeva, mera i aktivnosti, u saradnji sa relevantnim sektorima, bude na odgovarajući način predstavljen i sproveden.

Predlog programa zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine možete preuzeti ovde.

Tokom 2020. godine Zavod za zaštitu prirode Srbije realizovao je značajne poslove zaštite prirode, koji su bili organizovani u skladu sa nastalom epidemiološkom situacijom u zemlji i svetu, kao i svim propisanim zdravstvenim merama.

Foto-ilustracija: Pixabay

Direktor Zavoda, mr Aleksandar Dragišić ističe da su „u toku 2020. godine realizovani strateški državni ciljevi u zaštiti prirode, kao što su povećanje broja zaštićenih područja, time i ukupne površine pod zaštitom u našoj zemlji.

U Srbiji je po isteku 2020. godine zaštićeno ukupno 471 prirodno dobro. Ukupna površina zaštićenih prirodnih dobara iznosi 678.237 ha, što predstavlja 7,66 odsto teritorije Srbije. Zaštićena površina u 2020. godini, novom zaštitom, je 400 hektara, i to, proglašenjem zaštićenih područja: Specijalni rezervat prirode ‘Osredak’, Strogi rezervat prirode ‘Кalenić’ i Spomenik prirode ‘Tunelska pećinska prerast u kanjonu Zamne“.

„Za povećanje površine pod zaštitom posebno je značajno stavljanje u postupak dobijanja statusa zaštićenog područja prostora koji karakteriše najviši kvalitet prirode i po svetskim standardima ima karakteristike divljine sa najvećom šumovitošću, Park Prirode ‘Кučaj-Beljanica’, na osnovu stručnog predloga i izrade stručne osnove Studije zaštite prirode, saradnika Zavoda za zaštitu prirode Srbije, takođe i objavom na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine„, naglasio je direktor Zavoda, Aleksandar Dragišić.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti