Predlog strategije zaštite prirode za period od 2019. do 2025. godine

 

Foto: Milisav Pajević

Pravni osnov za donošenje Strategije zaštite prirode sadržan je u članu 112. stav 1. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispr. i 14/2016) kojim se utvrđuju dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode uključujući i očuvanje biodiverziteta, predela i geonasleđa i članu 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05–ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US i 44/14).

Predlog strategije zaštite prirode pripremljen je u skladu sa novim Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj. 30/2018).
Strategija zaštite prirode je jedan od osnovnih dokumenata za zaštitu prirode i osnovni instrument za sprovođenje potvrđenih međunarodnih ugovora u oblasti zaštite prirode kojim se određuju dugoročni ciljevi i mere očuvanja biološke i geološke raznovrsnosti i predela i način njihovog sprovođenja.

Postupak izrade Predloga strategije zaštite prirode Republike Srbije za period 2019-2025 započet je u okviru projekta „Planiranje očuvanja biološke raznovrsnosti na nacionalnom nivou kao podrška implementaciji Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period 2011-2020. godine u Republici Srbiji“, koji je finansiran od strane Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) u saradnji sa UNDP kao implementacionom agencijom  i završen krajem 2016. godine.

Radna grupa za reviziju Strategije biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011 do 2018. godine u skladu sa globalnim Strateškim planom UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period 2011-2020. godine, formirana je rešenjem broj 119-01-95/2015-17 od 23.02.2015. godine.

Članovi Radne grupe bili su predstavnici relevantnih institucija pre svega ministarstava nadležnih za poslove zaštite životne sredine, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, prosvete, nauke, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i Agencije za zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i u saradnji sa predstavnicima civilnog  društva.

Sastavni deo ove strategije je revidirana Strategija biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine sa produženjem perioda za koji se donosi do 2025 a u skladu sa globalnim Strateškim planom 2011-2020 i Aiči ciljevima zaštite biodiverziteta koji su doneti u okviru UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.

Strategija zaštite prirode je jedan od osnovnih strateških dokumenata zaštite prirode kojom se utvrđuju dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode, uključujući očuvanje biodiverziteta, predela i geonasleđa i koja se izrađuje na osnovu Izveštaja o stanju prirode koji podnosi nadležni Zavod za zaštitu prirode Srbije, u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode.

Zakonom je takođe uređeno da Strategija naročito sadrži načela i opšte ciljeve, ocenu stanja, posebne ciljeve i aktivnosti za njihovo sprovođenje kao i moguće izvore finansiranja.

Dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode utvrđuju se na osnovu stanja biološke i geološke raznovrsnosti i raznovrsnosti predela.

Opšti i posebni ciljevi su jasno određeni, merljivi, prihvatljivi, realni i vremenski određeni u Akcionom planu za sprovođenje Strategije zaštite prirode koji čini njen  sastavni deo.
Predlog strategije zaštite prirode 19.09.2018.-1 možete preuzeti ovde.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti