Kruševac: Plan izgradnje obilaznice i povezivanja sa auto-putem E761 iznet na javni uvid

Foto: Grad Kruševac

Grad Kruševac izneo je na javni uvid Plan detaljne regulacije ,,Istočna obilaznica-Jug’’, kojim se obezbeđuje saobraćajni obilazak grada kao i povezivanje na državni put Ia reda, A5 (auto-put E761) preko petlje ,,Kruševac-Istok’’.

Plan će na javnom uvidu biti do 16. septembra.

Deo trase Istočne obilaznice, koja je predmet Plana, nalazi se na zemljištu koje je neizgrađeno i pod samoniklim zelenilom. Približna dužina planirane trase od ukrštaja Ulice Jastrebački put sa Istočnom obilaznicom, sa istočne strane, do uliva u Bruski put na zapadu iznosi oko 1150 metara, dok približna površina obuhvata 14 hektara, navodi se u dokumentu na sajtu Grad Kruševac.

Primarne saobraćajnice za dvosmerni saobraćaj imaće minimalnu širinu kolovoza od 6,5 metara sa obostranim trotoarom širine po 1,5 metara, uz primenu obaveznih mera zaštite u ekološkom pojasu ,,Saobraćajnica’’, kao i sprovođenje posebnih mera zaštite životne sredine uz izbegavanje ekoloških konflikata pojedinih planiranih namena.

Planirana pretežna namena je park sa deonicom planirane istočne obilaznice.

Planirano zelenilo na obalama Rasine, predstavlja deo planiranog gradskog parka, koji se uređuje kao višefunkcionalni park. Planiraju se sadržaji rekreacije, odmora, sporta, zabave, edukacije, turizma i drugi slični sadržaji. Druga važna uloga ovog prostora je zaštitna uloga u smislu zaštitnog zelenila. To znači da je u zaštitnom pojasu zabranjena svaka izgradnja osim saobraćajnica koje su namenjene za opsluživanje. Takođe, vrste biljnog materijala, njihov raspored i gustina sadnje, uslovljeni su primarnom funkcijom samog pojasa, odnosno zaštiti od zagađenja i vetra, kao i zaštiti rečnih tokova, klizišta i nasipa. Očuvanje i unapređenje zelenila koje se nalazi duž vodenih tokova i saobraćajne koridore je obavezno.

Komercijalne delatnosti kao što su trgovina, ugostiteljstvo i objekti u funkciji turizma, predviđene su kao dopunska namena u urbanističkoj celini u kojoj je pretežna namena park. Na kraju, u prateću namenu spadaju sport i rekreacija, čiji će se sadržaj ostvariti u zatvorenim objektima kao što su sportske sale bez tribina, sa terenima za različite vrste sportova.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti