Pokrajinski sekretarijat dodeljuje 50 miliona dinara za projekte zaštite životne sredine

  0

  Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:

  Foto-ilustracija: Pixabay

  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave- rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osobe za prijave su Tamara Orlović i Svetlana Marušić, na brojeve telefona: 021/487 4484 i 021/487 4735, e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs  i  svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs).

  Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

  Potrebna dokumentacija

  – Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs.)

  – U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.

  – Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave u pisanoj formi na jedinstvenom obrascu.

        Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi detaljan opis projekta koji sadrži:

  – projektni zadatak

  – ciljeve projekta

  – opis trenutnog stanja (pregled neuređenih deponija, divljih deponija i degradiranih površina obuhvaćenim projektom sa podacima o lokaciji, vrstama i količinama odloženog otpada (komunalni, industrijski, građevinski otpad,…)

  – popis i opis radova i aktivnosti u cilju sprovođenja projekta

  – pregled radova i specifikaciju troškova

  – planiranu dinamiku projekta

  – fotodokumentacija

  – overenu fotokopiju PIB obrasca;

  – overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,

  – izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,

  – overeni izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2021. godinu sa naznakom gde su u budžetu jedinice lokalne samouprave planirana sredstva na ime sopstvenog učešća na izradi projektno-tehničke dokumentacije.

  Kriterijumi za dodelu sredstava

  Kriterijumi za dodelu sredstava su:

  – značaj projekta za životnu sredinu

  – dugoročni efekat projekta na životnu sredinu

  – finansijski kriterijum

  (raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije)

  – stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom, Programom upravljanja otpadom u republici Srbiji za period 2022-2031 i Akcionim planom za period 2022 – 2024. godine za sprovođenje programa upravljanja otpadom u republici srbiji za period 2022 – 2031

  – stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/2014);

  – funkcionalnost predloženog rešenja u oblasti životne sredine

  – medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije)

  Neće se uzimati u razmatranje:

  – neblagovremene prijave (prijave pristigle nakon isteka roka predviđenog u javnom konkursu);

  – nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni javnim konkursom, odnosno, one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene, prijave kojima se traže sredstva u iznosima koji su veći od iznosa predviđenog za dodelu po javnom konkursu, prijave koje nisu dostavljene na način predviđen javnim konkursom);

  – nepotpune prijave (prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave uz koje nije priložena sva dokumentacija predviđena konkursom, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, prijave koje sadrže nerazumljive i netačne podatke).

  Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa.

  Rokovi za sprovođenje konkursa

  – dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ od 17.06.2022. godine do 18.07.2022. godine.

  – rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 30.06.2023. godine,

  – nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan narativni izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava, sa priloženom fotodokumentacijom pre i nakon izvršenja ugovorne obaveze

  – rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

  Izvor: Pokrajinski sekretarijat