Gradsko veće Valjeva odlučno protiv aerozagađenja

Članovi Gradskog veća Valjeva su na 70. sednici razmatrali i Informaciju sa javne rasprave na temu aerozagađenja u gradu Valjevu sa predlogom aktivnosti za prevazilaženje postojećeg stanja.

Foto: Grad Valjevo

Načelnica Sanitarne inspekcije, dr Branka Miholjčić istakla je da je izveštaj koji je dostavljen Gradskom veću kvalitetan, sveobuhvatan i temeljan, potkrepljen dokaznim materijalom.
– Moj predlog je da radimo na tome da postanemo aglomeracija, da dobijemo više mernih tačaka i da dobijemo dva republička ekološka inspektora koji će u saradnji sa našim ekološkim inspektorima da zajednički rade i da daju doprinos. Potrebno je povećati broj mernih mesta kako bi se u gradu dobila realna slika o aerozagađenju, rekla je dr Miholjčić.

Usled geografskog položaja, promena klimatskih faktora, velikog broja individualnih ložišta, intenziviranje saobraćaja, kvalitet vazduha u gradu Valjevu je na niskom nivou i javljaju se višednevna prekoračenja graničnih vrednosti PM10 čestica, čađi, azot dioksida.

Rezultati koji su dostupni javnosti pokazuju da se kvalitet vazduha razlikuje po delovima grada što navodi na zaključak da nije ista koncentracija zagađivača u celom gradu.

Shodno geografskim, meteorološki i atmosferskim karakteristikama teritorije Valjeva kao i uslovima u kojima se odvijaju radnje u svrhu izvršenja obaveza i potreba pojedinaca i zajednice predložene su sledeće aktivnosti:

1. U formi elaborata uraditi dokument Кatastar zagađivača vazduha na teritoriji Valjeva i učiniti ga dostupnim na gradskom sajtu.

2. Uraditi Studiju izvodljivosti za projekat Toplifikacija grada Valjeva. Potrebno je napraviti model finansiranja i kreditiranja građana za radove izolacije objekata i gradnju instalacija grejanja, obezbediti nabavku potrebne opreme za priključenje, organizovanje i upravljanje ovim projektom.

3. Preduzećima, institucijama i ustanovama koje imaju sopstevene kotlarnice odmah ponuditi povoljne uslove priključenja na daljinsko grejanje.

4. Individualnim objektima stanovanja veće površine, koji takođe emituju ozbiljne količine štetnih gasova ponuditi uslove priključenja na daljinski sistem.

5. Odgovarajućim odlukama Grada urediti i delotvornije organizovati rad ekološke inspekcije.

6. Organizovati sistem praćenja, kontrole i nalaganja odgovarajućih mera merenja emisije štetnih gasova i ugradnje odgovarajućih filtera.

7. Sprovesti sve potrebne aktivnosti za izmeštanje teretnog saobraćaja na odgovarajuće tranzitne saobraćajnice.

8. Izmena režima saobraćaja motornih vozila u zonama najvećeg zagađenja, zabranom zaustavljanja i parkiranja osim na zato određenim mestima.

9. Sve raskrsnice, gde je to moguće organizovati po modelu kružnog toka.

10. Obezbediti mogućnost parkiranja u centralnim delovima grada u parking garažama i trotoare osloboditi za pešački saobraćaj.

11. Vozila javnog prevoza takođe moraju ispunjavati zakonom propisane uslove starosti vozila i klase agregata.

12. Aktivnosti na redovnom čišćenju u pranju ulica i trotoara, ne samo u najužim delovima grada.

13. Povećanje parkovskih površina i drvoreda sa odgovarajućim vrstama drveća i zelenih površina uopšte.

14. Organizovati novi model rada gradskih službi na način koji bi bio transparentan i građanima dostupan.

15. Obezbediti veća sredstva u gradskom Fondu za zaštitu životne sredine, praćenje i kontrolu utroška sredstava kao i postignute efekte.

16. Pratiti i konkurisati za mogućnost finansiranja odgovarajućih ekoloških projekata kod domaćih, evropskih i drugih inostarnih fondova i institucija.

17. Formirati radnu grupu od ukostručnih, specijalizovanih lica angažovanih u referentnim ustanovama i institucijama, sa kojom će organi uprave kontinuirano sarađivati na rešavanju problematike kvaliteta vazduha.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti