Crna Gora generisala 686.522 tona otpada u prošloj godini

Foto-ilustracija: Pixabay

Za­vod za sta­ti­sti­ku Crne Gore utvr­dio je da je to­kom pro­te­kle go­di­ne cr­no­gor­ska in­du­stri­ja pro­iz­ve­la 686.522 to­ne ot­pa­da.

Od te ko­li­či­ne sek­tor ru­dar­stvo je ge­ne­ri­sao 337.620 to­na tj. 49,2 od­sto; pre­ra­đi­vač­ka in­du­stri­ja 37.957 to­na; sek­tor snab­de­va­nje elek­trič­nom ener­gi­jom, ga­som, pa­rom i kli­ma­ti­za­ci­ja 305.681 to­nu i sek­tor snab­de­va­nje vo­dom, upra­vlja­nje ot­pad­nim vo­da­ma, kon­tro­li­sa­nje pro­ce­sa ukla­nja­nja ot­pa­da i slič­ne ak­tiv­no­sti 5.264 to­ne.

Od ukup­no ge­ne­ri­sa­nog i skla­di­šte­nog ot­pa­da u iz­no­su od 834.303 to­ne u 2016. go­di­ni, pred­u­ze­ća u obla­sti in­du­stri­je sop­stve­no su ob­ra­di­la 813.409 to­na ot­pa­da, od to­ga sop­stve­no su pre­ra­di­li 2,9 od­sto ot­pa­da, zbri­nu­li 83,9 od­sto i pri­vre­me­no skla­di­šti­li 13,2 pro­cen­ta ot­pa­da. Iz­ve­zli su 4.513 to­na ot­pa­da, a osta­le ko­li­či­ne pre­da­li su dru­gim pred­u­ze­ći­ma u Cr­noj Go­ri – sa­op­šte­no je iz Mon­sta­ta. Kod sop­stve­ne pre­ra­de naj­za­stu­plje­ni­ja ope­ra­ci­ja je za­tr­pa­va­nje, spa­lji­va­nje, dok je re­ci­kla­ža za­stu­plje­na u sve­ga 7,4 od­sto slu­ča­je­va.

izvor: dan.co.me

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti