Aukcije za vetroelektrane u Srbiji – Završno poglavlje regulatorne reforme

Foto-ilustracija: Unsplash (Thomas Richter)

U drugoj polovini novembra, nadležni u Srbiji pojačali su aktivnosti na finalizaciji regulatorne reforme u oblasti obnovljivih izvora energije. Ove reforme započete su početkom godine radom na novom Zakonu o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Nakon što je Vlada donela odluku o kvoti za subvencionisanje novih vetroelektrana od 400 MW, Agencija za energetiku Srbije objavila je maksimalnu cenu za aukcije za ove objekte. Maksimalna cena postavljena je na 55,7 Evra/MWh, a zainteresovane strane primile su ovu informaciju sa pomešanim osećanjima (u najboljem slučaju).

Dan nakon objavljivanja maksimalne cene, Vlada je usvojila uredbe kojima se reguliše tržišna premija i model ugovora o tržišnoj premiji. Tržište uskoro očekuje usvajanje uredbe kojom se reguliše balansna odgovornost proizvođača obnovljivih izvora energije (unutar i van sistema premije), poslednjeg koraka potrebnog za kompletiranje okvira (u pogledu vetroelektrana), iako bi se po strogom slovu zakona aukcije mogle održati i bez ove uredbe.

Vreme za prve aukcije

Ministarstvo rudarstva i energetike može da objavi javni poziv za prve aukcije u roku od 30 dana od dana objavljivanja maksimalne otkupne cene. Kako je Agencija za energetiku objavila maksimalnu otkupnu cenu za vetroelektrane 25. novembra, javni poziv za prve aukcije može biti objavljen već 25. decembra 2021. godine.

Učešće na aukcijama

Da bi mogli da učestvuju na aukcijama, proizvođači energije iz obnovljivih izvora energije ( dalje Proizvođači) moraju ispuniti brojne uslove. Najvažniji su:

Kapacitet: Prihvatljive su elektrane najmanje snage 500 KW i vetroelektrane najmanje snage 3 MW.

Faza izrade projekta: srednji razvoj, odnosno konačna i pravosnažna energetska dozvola za postrojenje i važeći lokacijski uslovi ili građevinska dozvola/odobrenje za izvođenje radova.

Mogućnost priključenja na mrežu: mora se osigurati da se projekat može priključiti na mrežu – Proizvođači moraju dostaviti ili potvrdu operatora prenosnog sistema da postoji planski dokument koji omogućava izgradnju priključne infrastrukture, ili uslove za projektovanje i priključenje postrojenja na distributivni sistem (ako će postrojenje biti priključeno na distributivni sistem).

Finansijski instrument: Proizvođači moraju dostaviti finansijski instrument – bilo plativu na prvi poziv, bezuslovnu i neopozivu bankarsku garanciju izdatu u skladu sa uredbom ili gotovinski depozit u iznosu od 30 evra po KW kapaciteta postrojenja predviđenog za nadmetanje. Pobednički ponuđači moraće da povećaju depozit na 60 evra po KW kako bi osigurali da se COD postigne u rokovima.

Tržišne premije – CfD

Foto-ilustracija: Unsplash (Bastian Pudill)

Ugovor o tržišnoj premiji postavljen je kao ugovor za razliku. To znači da ako je cena koju je pobednički ponuđač ponudio (pobednička cena) viša od tržišne referentne cene (referentne cene), pobednički ponuđač će dobiti razliku između pobedničke cene i referentne cene. Međutim, to ide u oba smera – ako je pobednička cena niža od referentne cene, pobednički ponuđač je onaj koji treba da plati razliku.

Referentna cena biće određena prema ceni na dan pre organizovanog tržišta električne energije SEEPEX.

Dobitna cena biće prilagođena inflaciji u evrozoni.

Rokovi za dostizanje COD-a

Uredbama su utvrđeni rokovi za realizaciju projekata nakon aukcija, koji zavise od faze izrade projekta pre aukcije.

Tačnije, ako ponuđač nije dobio građevinsku dozvolu za postrojenje pre aukcije, moraće da: (i) pribavi građevinsku dozvolu i saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ili odluku da studija nije potrebna) u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti odluke o dodeli premija; i (ii) dobiti status povlašćenog proizvođača i dostići COD (tj. dobiti energetsku dozvolu, povezati postrojenje na sistem, dobiti upotrebnu dozvolu za postrojenje, itd.) u roku od dodatne tri godine.

Ponuđači koji su imali građevinsku dozvolu za postrojenje pre aukcija imaće samo tri godine od dana pravosnažnosti odluke o dodeli premija da dođu do COD. To znači da će imati tri godine da završe izgradnju i dobiju upotrebnu i energetsku dozvolu, priključe postrojenje na sistem, obezbede posebna merenja itd. Status se može produžiti za još godinu dana u slučaju izgradnje elektrane.

Uredba takođe dozvoljava produženje u slučaju više sile. Međutim, kao iskorak u odnosu na prethodni sistem, Uredba izričito ne dozvoljava produženje u slučaju radnji i propusta nadležnih organa.

Foto-ilustracija: Pixabay

Depozit za renoviranje

Povlašćeni proizvođači će morati da plaćaju i mesečni depozit u gotovini za uklanjanje pogona i sanaciju zemljišta, tokom važenja ugovora o tržišnoj premiji. Iznos gotovinskog depozita za solarne elektrane iznosi 0,02 evra po KW, za vetroelektrane 0,066 evra po KW i 0,033 evra za ostala postrojenja.

Iako je uvođenje ovog depozita utemeljeno u zakonu, ono predstavlja nepotrebno opterećenje za privilegovane proizvođače s obzirom na to da se obezbeđenje sanacije zemljišta rešava od slučaja do slučaja između proizvođača i vlasnika zemljišta.

Izvor: Karanovic & partners

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti