Vlada Uredbom ograničila cene hleba i ogreva

Foto-ilustracija: Unsplash (Ronaldo de Oliveira)

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba kako bi se zaštitilo tržište i sprečile deformacije u formiranju cena ovog proizvoda, a imajući u vidu da se u strukturi cena najveći deo troškova odnosi na brašno čija se cena menjala.

Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba ograničena maloprodajna cena hleba od brašna T-500 na 53,50 dinara, dok je maksimalna proizvođačka cena ograničena na 45,88 dinara, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Takođe, Uredbom je ograničena i najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto fakturnu cenu za sve ostale vrste hleba, umanjenu za rabate i popuste, a iznosi maksimalno 40 odsto.

Ova uredba će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, a sa primenom će početi od 9. avgusta i važiće 30 dana.

Kako je u prethodnom periodu došlo do velikog rasta cena namirnice ključnih za ishranu stanovništva, uredbom je po prvi put ograničena marža na sve ostale vrste hleba.

S obzirom na to da je marža šest odsto, a da se hleb uglavnom isporučuje direktno u trgovini na malo, tako da je to i ukupna marža trgovaca na malo, zaključeno je da se povećanje cene neće odraziti na njihovo poslovanje. Procenjeno je da povećanje cena neće značajno uticati ni na standard potrošača.

Nakon konsultacija sa predstavnicima proizvođača i udruženja, Vlada Srbije je donela paket mera koje se odnose na bezbedno snabdevanje drvnim sortimentima i kontrolu cena ogreva i peleta.

Na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike, a u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvom poljoprivrede, skladištarima, peletarima, kao i Upravom za šume, JP „Srbijašume“, Vlada je donela Uredbu o ograničenju visine cene peleta, kao i Odluku o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju.

Uredbom o ograničenju visine cene peleta, koja je doneta sa ciljem zaštite energetske bezbednosti Republike Srbije, a koja će biti na snazi 90 dana od dana stupanja na snagu, predviđeno je da maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima.

Sprovođenje nadzora nad primenom Uredbe na terenu i kontrolisanje maloprodajne cene peleta, vršiće inspekcijski organi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Foto-ilustracija: Pixabay (Mrdidg)

Odluka o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata za potrebe proizvodnje čvrstih goriva na bazi biomase na domaćem tržištu, doneta je kako bi se sprečile kritične nestašice ovih proizvoda, do kojih je došlo usled povećanog izvoza i potrebe stanovništva za snabdevanjem, prouzrokovanim krizom na svetskom tržištu energenata.

Odluka će trajati do 1. novembra ove godine.

Odlukom je omogućeno da izvoz trupaca može da se vrši uz posebne dozvole koje će se podnositi na mesečnom nivou Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a o kojima će odlučivati komisija sačinjena od predstavnika ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, trgovine i Privredne komore Srbije.

Dozvole koje budu dostavljene do 15. u mesecu za tekući mesec za ukupnu količinu drvnih sortimenata planiranih za izvoz, izdavaće se na period od dva meseca.

Snabdevanje tržišta drvnim sortimentima i kontrolu cena ogreva i peleta kontrolisaće Radna grupa za praćenje proizvodnje i prodaje drvnih sortimenata od strane javnih preduzeća za gazdovanje šumama u državnoj svojini, koja je danas formirana na sednici.

Vlada je dala saglasnost na odluku o usvajanju cenovnika osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume’’, kojim se odobrava povećanje od 15 odsto, a u interesu zaštite imovine, odnosno šuma u državnoj svojini Republike Srbije i njihovog ekonomski opravdanog korišćenja.

Energetski portal

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti