Utvrđen Predlog zakona o Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost FBiH

 

Foto: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Foto: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Predlog zakona o Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost FBiH po kojem je osnivač Fonda Federacija BiH, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada FBiH.

Delatnost Fonda obuhvata prikupljanje i distribuciju sredstava na teritoriji FBiH, kao i finansiranje pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti na očuvanju, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja stanja životne sredine, te u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Kako je navedeno u obrazloženju, politika zaštite životne sredine definiše i sprovodi mere za poboljšanje stanja i smanjenje zagađenja životne sredine, uz istovremenu primenu instrumenata ekonomskog razvoja.

Fundamentalni razlog za uvođenje ekonomskih instrumenata u politiku zaštite životne sredine jeste supstitucija ekološke štete nastale zbog degradacije životne sredine i prekomerne eksploatacije resursa.

Princip “zagađivač plaća” predstavlja osnov za definisanje finansijskih mehanizama. Ovaj princip često je tretiran kao model “recikliranja novčanih sredstava”. Prikupljanje ovih sredstava i njihovo namensko korišćenje ključni su faktori ekološke politike, što omogućava kreiranje “zelenog budžeta” za finansiranje projekata i programa koji imaju za cilj zaštitu, očuvanje i unapređenje životne sredine.

Za štetu nastalu zagađivanjem životne sredine odgovara pravna ili fizička osoba koja je nezakonitim ili nepravilnim delovanjem omogućila ili dopustila zagađivanje životne sredine. Princip se ne zasniva na kažnjavanju prema veličini emisije, već prema uticaju na zagađenost vazduha ili područja.

Postojeći Zakon o Fondu za zaštitu životne sredine Federacije BiH nije na celovit način rešio pitanje uspostave i korišćenja ekonomskih instrumenata za životnu sredinu, čime je otežana primena načela integralnog pristupa životnoj sredini, održivom razvoju i načela “zagađivač plaća”.

Predlog Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost je radila međusektorska radna grupa formirana od predstavnika Federalnog ministarstva životne sredine i turizma, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Fonda za zaštitu životne sredine FBiH.

Energetska efikasnost obrađena je u ovom Zakonu, u skladu s pravnim okvirom koji je uspostavljen Zakonom o energetskoj efikasnosti u Federaciji BiH. Ovakav pristup doveo je do jedinstvenog i racionalnog rešenja, izbegnuto je bespotrebno normativno dupliranje i formiranje nove institucije za finansiranje mera energetske efikasnosti, i tako ispoštovan i princip ekonomičnosti.

Delatnost Fonda za zaštitu životne sredine FBiH proširena je uz jasnije definisanje aktivnosti na polju energetske efikasnosti. Zakonom o Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost je, koordinirano sa Zakonom o vodama, potvrđena raspodela vodnih naknada i prihoda prikupljenih po osnovu tog zakona, kao i naknada iz oblasti upravljanja otpadom, propisa iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora, te drugih naknada određenih posebnim zakonom.

Prihodi Fonda, namenjeni finansiranju zaštite životne sredine i za energetsku efikasnost obezbeđuju se iz naknada zagađivača i korisnika životne sredine, kao iz posebne naknade za životnu sredinu koja se plaća pri svakoj registraciji motornih vozila.

Prihodi se obezbeđuju i iz naknada definisanih drugim zakonskim i podzakonskim aktima, a za koje je predviđeno da se u celini ili delom uplaćuju u Fond (vodne i naknade za opterećenje životne sredine otpadom, naknade za energetsku efikasnost).

Sredstva od naknada prikupljena po osnovu ovog Zakona prikupljaju se i raspodeljuju u odnosu 30 posto na račun Fonda, 40 posto kantonima i 30 posto opštinama.

Sredstva od naknada po osnovu drugih zakona i podzakonskih akata biće prikupljenja na račun Fonda i neće biti dalje rasporedljivana, saopšteno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose sa javnošću.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti