Usvojen Program upravljanja muljem u Srbiji od 2023. do 2032. godine

Foto-ilustracija: Pixabay

Program upravljanja muljem u Republici Srbiji za period od 2023. do 2032. Godine usvojen je na sednici Vlade, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Ovakav planski dokument prvu put je usvojen u Srbiji, a njegov cilj jeste uspostavljanje bezbednog, održivog i isplativog sistema upravljanja muljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Prema ovom dokumentu, rešavanje pitanja upravljanja muljem biće u skladu sa principima cirkularne ekonomije, kao i sa regulativom EU, a cilj je da se u dužem vremenskom periodu osigura korišćenje mulja kao resursa, navodi se na sajtu Vlade.

To je posebno važno imajući u vidu da se očekuje povećanje količina mulja na celoj teritoriji Srbije.

Pristup primenjen u programu, koji je pripremilo Ministarstvo zaštite životne sredine, ogleda se u formulisanju kratkoročnih i dugoročnih opcija koje će doprineti rešavanju pitanja postupanja sa muljem koji nastaje u procesu prečišćavanja otpadnih voda.

Pročitajte još:

Kratkoročne i dugoročne mere su definisane imajući u vidu projekciju da će količina mulja na celoj teritoriji zemlje biti povećana, zbog planirane izgradnje velikog broja postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Kratkoročne mere predviđene dokumentom su: korišćenje mulja u poljoprivredne svrhe ukoliko je prethodno kompostiran, digestiran, odnosno stabilizovan i ukoliko je sadržaj teških metala itd u skladu sa propisima, korišćenje u cementnoj industriji, u termoelektranama, kao i odlaganje mulja na industrijske deponije, deponije pepela, jalovišta i napuštene rudarske objekte.

Predviđeno je i odlaganje mulja na deponije komunalnog otpada uz obezbeđivanje posebnih sanitarnih kaseta namenjenih za ovu vrstu otpada.

Dugoročne mere podrazumevaju uspostavljanje efikasnog i dugoročno održivog sistema i infrastrukture za tretman, korišćenje i krajnje zbrinjavanje mulja korišćenjem najboljih dostupnih tehnologija i dobre prakse.

U tom cilju, dokument predviđa dugoročni koncept regionalnog upravljanja muljem sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji obuhvata izgradnju regionalnih centara za upravljanje muljem, njegovo korišćenje za rekultivaciju devastiranih lokacija, kao i termički tretman mulja, sušenjem mulja itd.

Takođe, pripremljen je i Akcioni Plan za period od 2023. do 2027. godine, kako bi Program upravljanja muljem u Republici Srbiji za period od 2023. do 2032. godine mogao da se sprovodi, a Akcionim Planom utvrđene su aktivnosti za ostvarivanje ciljeva programa.

Njime su predviđeni rokovi, nosioci i partneri, kao i finansijska sredstva i izvori finansiranji za sprovođenje utvrđenih aktivnosti.

Usvajanje ovog planskog dokumenta je važan korak ka održivom i odgovornom upravljanju muljem u Republici Srbiji u narednoj deceniji, navodi se u saopštenju.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti