SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Foto-ilustracija: Pixabay

Verovatno ste dovoljno puta čuli da ne možemo baš da se pohvalimo obazrivim odnosom prema potrošnji energije. Činjenica je da je potrošnja energije u našoj zemlji nekoliko puta veća u odnosu na države Evropske unije. Kao jedan od načina uštede energije, Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije propisuje sistem energetskog menadžmenta.

Sistem energetskog menadžmenta i njegovi subjekti

Subjekte sistema energetskog menadžmenta čine Vlada, Ministarstvo, obaveznici sistema energetskog menadžmenta, energetski menadžeri i energetski savetnici.

U skladu sa odredbama ovog zakona, Vlada je ta koja na predlog Ministarstva donosi propise u oblasti energetske i racionalne upotrebe energije, a obaveznici sistema ih izvršavaju kako bi se postiglo racionalno korišćenje energije uz što manje troškove. Obaveznike sistema energetskog menadžmenta čine privredna društva i javna preduzeća čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru ili u sektoru trgovine i usluga, ako imaju godišnju potrošnju energije veću od količine koju propiše Vlada. Pored njih, obaveznici su i jedinice lokalne samouprave i gradske opštine sa više od 20.000 stanovnika, kao i organi državne uprave, drugi organi i organizacije Republike Srbije, zatim organi i organizacije autonomne pokrajine i organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Obaveznici sistema energetskog menadžera dužni su da prate i analiziraju sve vidove svoje potrošnje energije i o tome vode evidenciju. Potrebno je da utvrđuju ciljeve energetske efikasnosti u okviru svojih poslova i da o njihovom ostvarenju dostavljaju Godišnji izveštaj Ministarstvu. Potrebno je pomenuti i obavezu izbora i postavljanja energetskog menadžera, o čemu se izveštava Ministarstvo.

Energetski menadžer predstavlja fizičko lice koje ima licencu energetskog menadžera, izdatu u skladu sa ovim zakonom, a kog imenuje obaveznik sistema. Na osnovu Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, početkom decembra 2022. godine donet je i Pravilnik o bližim uslovima za imenovanje energetskih menadžera. Pojam energetskog menadžera u Srbiji je relativno malo zastupljen zbog čega ovaj Pravilnik omogućava jasnije upoznavanje sa njegovim značenjem

U FOKUSU:

Foto-ilustracija: Unsplash (Bert Sz)

Pravilnikom su propisani potrebni uslovi za imenovanje energetskih menadžera i to u zavisnosti od vrste obaveznika sistema i vrste licence energetskog menadžera.

Govoreći o privrednim društvima, imenuje se po jedan menadžer za svaku lokaciju, a njegova licenca zavisi od vrste njihove pretežne delatnosti. Shodno tome, može se zahtevati licenca energetskog menadžera za oblast industrijske energetike ili za oblast energetike zgrada.

Kada je reč o opštinama broj energetskih menadžera zavisi od broja stanovnika kao i od toga da li grad ima gradske opštine ili nema. Posebno je propisan broj menadžera za Beograd, a u svim ovim slučajevima energetski menadžer mora da ima licencu za oblast energetike javnog sektora.

Treća vrsta obaveznika, u koju spadaju organi i organizacije, imenuje najmanje po jednog energetskog menadžera. Broj može da se poveća u zavisnosti od toga da li podnose godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije za više od 100 zgrada ili 100.000 m². Ovi menadžeri moraju da poseduju licencu za oblast energetike javnog sektora ili licencu za oblast energetike zgrada.

Energetski menadžer prikuplja i analizira podatke o načinu korišćenja energije obaveznika sistema i učestvuje u pripremi plana i programa energetske efikasnosti. Takođe, on predlaže mere energetske efikasnosti, učestvuje u njihovoj realizaciji i preduzima druge aktivnosti potrebne za ostvarenje energetske efikasnosti. Na kraju, menadžer priprema Godišnji izveštaj o ostvarenim rezultatima.

Priredila: Katarina Vuinac

Tekst je objavljen u Magazinu Energetskog portala ENERGETSKA EFIKASNOST

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti