RERI: Zašto je seča stabala na Ušću i Kalemegdanu protivzakonita

Regulatorni institut za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine je nevladina i neprofitna organizacija, osnovana radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine. RERI se oglasio povodom seče stabala na Ušću i Kalemegdanu zbog projekta izgradnja Gondole. Projekat izgradnje je u ranoj fazi obeležen nezakonitom sečom stabala i kršenjem procedura koje su organi javnih vlasti bili dužni da poštuju i tako pokažu da su odgovorni prema svom gradu i zakonima Republike Srbije, tvrdi RERI.

Foto: Wikipedia/PedjaNbg

Izgradnja gondole je kapitalni projekat koji se u potpunosti finansira javnim novcem i gradi na javnim površinama, parkovima, reci i zaštićenom kulturnom dobru – Beogradskoj tvrđavi. Javne vlasti, pre svih i pre svega, imaju obavezu da pokažu najviši stepen odgovornosti prema očuvanju javnog dobra i poštovanju zakona.

Građani imaju pravo da se informišu o tome šta se, i na osnovu kojih propisa, dešava u njihovom gradu i njihovim parkovima i finansira njihovim novcem. Seča stabala na Kalemegdanu je izvršena na osnovu rešenja čija je pravosnažnost pod sumnjom i na osnovu zapisnika Stručne komisije koja je zapisnik sačinila 27.02.2019. godine, na osnovu zahteva JP „Skijališta Srbije“ od 28.02.2019. godine. U zapisniku nema podataka da je odobrena seča stabla na katastarskoj parceli 64/17 (K.O. Stari Grad), stabla koje je predstavljalo simbol Kalemegdana. Na opštini Stari Grad, Stručna komisija je odobrila seču 35 zdravih stabala iako je iznela zaključak da, sa stručnog stanovišta, nema osnova za njihovo uklanjanje.

Seča je 12. i 13. marta na lokacijama Ušće i Kalemegdan izvršena u okviru pripremnih radova za koje JP „Skijališta Srbije“ nije imalo i još uvek nema građevinsku dozvolu, a za čije je izvođenje istu bilo u obavezi da pribavi.

Saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, dokument koji je neophodno dostaviti uz zahtev za građevinsku dozvolu, Ministarstvo zaštite životne sredine nije izdalo. Ministarstvo zaštite životne i resorni ministar nisu se oglasili povodom seče pre procene uticaja na životnu sredinu.

Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture JP „Skijališta Srbije“ je podnelo zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju na kat. parceli 64/17 – i pozvalo se na lokacijske uslove koji ne obuhvataju navedenu katastarsku parcelu. Plan detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan-Ušće nije usklađen sa neposredno višim planskim dokumentom – Planom generalne regulacije za Grad Beograd, koji izričito zabranjuje izgradnju žičara na prostoru Beogradske tvrđave. Opština Novi Beograd, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove grada Beograda i kabinet gradonačelnika ni nakon više od 15 dana nisu odgovorili na RERI-jev zahtev za dostavljanjem informacija o počinjenoj seči i postupanju organa gradske i opštinske uprave. Opština Stari Grad je dostavila tražene informacije, nakon žalbe upućene Povereniku.

Smatrajući da je dužnost civilnog društva i stručne javnosti da nepokolebljivo štiti javni interes, RERI na ovaj način želi da svoja saznanja podeli sa javnošću i pozove sve građane na zaštitu javnog prostora i prava na zdravu i očuvanu životnu sredinu. RERI zahteva od nadležnih institucija na republičkom, gradskom i opštinskom nivou da obustave sve, uključujući i pripremne radove, na izgradnji gondole, kao i postupak izdavanja svih dozvola. Pored toga RERI zahteva da:

  • republički, gradski i opštinski organi bez odlaganja objave kompletnu dokumentaciju o projektu, uključujući sva odobrenja i dozvole koje su izdali u periodu od potpisivanja Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta „Izgradnja gondole u Beogradu“ (01.10.2018.) između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Grada Beograda i JP „Skijališta Srbije“. Dokumentaciju učiniti dostupnom svim građanima na veb sajtu ministarstva, grada i gradskih opština, kao i javnog preduzeća, i u prostorijama navedenih institucija i preduzeća;
  • svi radovi, uključujući i pripremne radove, budu obustavljeni dok Ministarstvo zaštite životne sredine ne sprovede postupak procene uticaja na životnu sredinu za ovaj projekat;
  • Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odbije zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju na parceli 64/17 KO Stari Grad zbog toga što navedeni lokacijski uslovi nisu izdati za navedenu parcelu;
  • Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ispita okolnosti pod kojima je, bez građevinske dozvole izvršena seča stabala 12. i 13. marta; i
  • Komisija za planove Skupštine Grada Beograda bez odlaganja oceni usaglašenost Plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan-Ušće sa neposredno višim planskim dokumentom – Planom generalne regulacije za Grad Beograd.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti