EPS raspisao tender za ITD za izmeštanje državnih puteva za potrebe izgradnje RHE Bistrica

Foto-ilustracija: Pixabay (Erich Westendarp)

Analiza izgradnje RHE ,,Bistrica’’ započeta je još sedamdesetih godina prošlog veka. Usled sve većeg udela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i sve veće potrebe za regulacionom rezervom i vršnom energijom u elektroenergetskim sistemima, prethodnih godina su evidentirani značajni pozitivni ekonomski efekti izgradnje RHE „Bistrica“.

Elektroprivreda Srbije raspisala je tender za izradu tehničke dokumentacije za za izmeštanje delova trasa državnih puteva br. 191 i 194 i saobraćajnih priključaka na njima za potrebe RHE Bistrice i aktuelizacije Studije opravdanosti izgradnje RHE Bistrice.

Kako se navodi u dokumentaciji, trase objekata sistema RHE „Bistrica“ u blizini akumulacije Potpeć se ukrštaju sa trasom državnog puta IIA reda broj 191 Bistrica-Priboj, a trasa državnog puta IIA reda broj 194 Kokin Brod-Rutoši-Pribojska Banja se ukršta sa sifonskom deonicom dovoda vode za RHE „Bistrica“.

Objekti planiranog sistema RHE „Bistrica“, koji se nalaze u blizini dela državnog puta IIA reda broj 191 Bistrica-Priboj su:

  • Donja zahvatna građevina Potpeć (nadzemni objekat);
  • Dva sifonska tunela, prečnika sedam metara, dužine oko 550 metara, kojima se voda transportuje od mašinske zgrade do donje zahvatne građevine Potpeć;
  • Pristupni tunel do mašinske zgrade
  • Deponija kamenog materijala za formiranje platoa razvodnog i trafo postrojenja
  • Komandna-upravna zgrada RHE „Bistrica“ u podnožju deponije kamenog materijala
  • Objekti za evakuaciju atmosferskih voda sa slivnog podučja koje gravitira ka platou razvodnog postrojenja

U zoni od interesa, trasa pomenutog državnog puta se ukršta i sa trasom železničke pruge Beograd centar-Resnik-Požega-Vrbnica-drž. granica, koja je jednim delom u predmetnoj zoni ukrštanja tunelskog tipa.

Pročitajte još:

Da bi se tokom izgradnje i eksploatacije RHE „Bistrica“ omogućilo bezbedno i neometano odvijanje drumskog saobraćaja na državnom putu IIA reda broj 191 Bistrica-Priboj, nametnula se potreba za izgradnjom trajne devijacije državnog puta u zoni ukrštanja i u blizini planiranih objekata RHE „Bistrica“.

Prema Uredbi o kategorizaciji državnih puteva („Sl. Glasnik RS“, br. 105/2013, 119/2013 i 93/2015) i važećem Referentnom sistemu, devijacija državnog puta se projektuje na deonici 19101, između čvorova 2327 (Bistrica) i 19101 (Pribojska Banja). U obuhvatu predmetne dokumentacije je devijacija dela trase državnog puta od stacionaže km ~ 1+600  do stacionaže km ~ 4+000. Deonica državnog puta na ovom delu je van naselja.

Sifonski cevovod za transport vode između gornje i donje akumulacije u sistemu RHE „Bistrica“ se ukršta sa državnim putem IIA reda broj 194 na deonici Kokin Brod-Rutoši-Pribojska Banja. Unutrašnji prečnik čeličnog sifonskog cevovoda iznosi 6,55 m, a na ukrštanju njegove trase sa predmetnim državnim putem neophodno je izvršiti devijaciju dela državnog puta za potrebe izvođenja radova na izgradnji sifona. U zavisnosti od tehnologije izvođenja radova na izgradnji sifona, potrebno je uraditi privremenu ili trajnu devijaciju dela trase državnog puta IIA reda broj 194, čime će se omogućiti bezbedno i neometano odvijanje drumskog saobraćaja na državnom putu IIA reda broj 194. Važno je napomenuti da tehničko rešenje devijacije puta, pored usklađivanja sa tehničkim rešenjem sifona sa pratećim objektima mora biti usklađeno i sa tehničkim rešenjima privremene i trajne regulacije obližnjeg korita Rutoške reke, kao i sa trasama pratećih instalacija.

Foto-ilustracija: Freepik (wirestock)

Prema Uredbi o kategorizaciji državnih puteva („Sl. Glasnik RS“, br. 105/2013, 119/2013 i 93/2015) i važećem Referentnom sistemu, devijacija državnog puta se projektuje na deonici 19403, između čvorova 2324 (Kokin Brod (Pribojska Banja)) i 19101 (Pribojska Banja).  U obuhvatu predmetne dokumentacije je devijacija dela trase državnog puta od stacionaže km ~ 65+200 do stacionaže km ~ 65+800. Deonica državnog puta na ovom delu je van naselja.

Za potrebe izgradnje objekata RHE „Bistrica“ potrebno je izgraditi pristupne i servisne puteve, kojima će se ostvariti veza svih objekata RHE „Bistrica“ i akumulacije „Klak“ sa postojećim državnim putevima IIA reda broj 191 i 194.

Za potrebe priključenja pristupnih i servisnih puteva koji će služiti za izgradnju, transport, montažu i održavanje opreme i objekata RHE „Bistrica“ i akumulacije „Klak“, na postojeće državne puteve IIA reda broj 191 i 194, potrebno je isprojektovati saobraćajne priključke na državni put. Pristupne i servisne saobraćajnice sistema RHE „Bistrica“ koje će biti povezane sa navedenim državnim putevima su sledeće:

  • Pristupno-servisni put ka brani Klak i objektima gornje zahvatne građevine u levom boku akumulacije Klak
  • Pristupni-servisni put ka temeljnom ispustu sifona derivacije u Rutošku reku
  • Pristupni-servisni put ka objektima vodostana i platou priključno-razvodnog postrojenja
  • Pristupni-servisni put ka platou komandno-upravne zgrade i pristupnom tunelu mašinske zgrade RHE „Bistrica, u desnom boku akumulacije Potpeć.

Tačne lokacije saobraćajnih priključaka biće definisane u sklopu izrade predmetne tehničke dokumentacije.

Rok za podnošenje prijave je otvoren do 7. maja 2024. godinu.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti