ENV.net – Cirkularna ekonomija i klimatske promene

Foto: AOR

Rezultati realizovanog regionalnog projekta za unapređenje politika o zaštiti životne sredine obuhvataju jačanje interakcija među pojedinim akterima kao što su organizacije civilnog društva, mediji, lokalne zajednice, donosioci odluka i politika.

Treći ciklus projekta “ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu EU” (ref. no. 2017/394-372) – ENV.net3 realizovan je u periodu od decembra 2017. do decembra 2020. godine.

Tokom tri godine, poznati partneri iz prethodna dva ciklusa ENV.net projekata koji su uspešno realizovani od 2012. do 2016. godine, koristili su resurse, znanje i iskustvo u izgradnji jake mreže koja predstavlja jedinstvenu snagu u zagovaranju i unapređivanju politika kroz davanje prava i mogućnosti građanstvu da se njihov glas čuje.

Tokom posledneg trećeg ENV.net ciklusa partneri su radili na jačanju veza koje su napravljene među različitim zainteresovanim stranama u zemljama koje su u procesu priključivanja EU, kako bi se skrenula pažnja medija i donosilaca odluka na ključna pitanja vezano za životnu sredinu.

U trogodišnjem periodu ispunjen je cilj ENV.net3 projekta vezano za doprinos unapređivanju politika zaštite životne sredine u skladu sa standardima EU, u smislu jačanja interakcija među pojedinim akterima u zaštiti životne sredine, kao što su organizacije civilnog društva, mediji, lokalne zajednice, donosioci odluka i politika. Zajedničkim akcijama ispitivane su potencijalne mogućnosti za stvaranje boljeg tehničkog i finansijskog okruženja za razvoj partnerstva i zajedničko delovanje svih zainteresovanih strana. Postignuti rezultati i višegodišnje regionalno partnerstvo dovelli su do jačanja profila ENV.net kao vodeće mreže koja povezuje različite učesnike u zaštiti životne sredine na Zapadnom Balkanu i Turskoj, u odnosu na EU.

Pored Ambasadora održivog razvoja i životne sredine partneri na projektu su šest organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana i dve organizacije iz EU: 4X4X4 Balkan Bridges, Advocacy Training and Resource Center, Green Home, Lir Evolution, TEMA – the Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and Protection of Natural Habitats, European Environmental Bureau (EEB) i Foundation Punto Sud.

Kružna ekonomija obuhvata ali i prevazilazi upravljanje otpadom

Možda najveći uspeh projekta je pokretanje diskusije vezano za cirkularnu ekonomiju u regionu, kao i intenziviranje aktivnosti vezanih za klimatske promene. Aktivnosti koje su se odnosile na razmenu iskustva sa partnerima iz EU zemalja bile su prilagođene situaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa, pa je tako virtuelna tura planirana za iskustvo Italije u cirkularnoj ekonomiji organizovana od strane Punto Sud partnera iz Italije, a iskorišćena je i na vrlo produktivan način posebna mogućnost konsultativnog virtulenog sastanka sa predstavnicima EU, u organizaciji EEB, partnera iz Belgije.

Takođe, realizovano je učešće ENV.net predstavnika na konferenciji potpisnika UN Konvencije o klimatskim promenama. Ambasadori održivog razvoja i životne sredine su, pored toga, učestvovali i na naučnim i stručnim konferencijama, predstavljajući rezultate projekta ENV.net (kao što je Peti evroazijski simpozijum o upravljanju otpadom, gde je Prof. Dr. Ađelka Mihajlov, tematski ekspert na ENV.net projektu u Srbiji, predstavila rad „Cirkularna ekonomija prevazilazi upravljanje otpadom”). Prihvaćen je novi rad koji će biti prezentovan 2021. godine na međunarodnoj konferenciji u Atini (“Komunikacija i upravljanje”), baziran na istraživanju koji su Ambasadori održivog razvoja u saradnji sa Medija arhivom Ebart, realizovali tokom trajanja ENV.net3 projektnog ciklusa za neksus pitanja životne sredine – mediji, predstavljajući alate građanske nauke.

Dodatno, na Univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu, kao i na sastancima eko-školskih koordinatora, predstavnicima različitih obrazovno-vaspitnih institucija uključenih u program Eko-škole, održana su predavanja studentima, učenicima i nastavnicima o osnovama cirkularne ekonomije i klimatskim promenama, podstičući njihove reakcije i spremnost na delovanje.

Eko-škole iz desetak gradova iz Srbije imale su priliku da ugoste izložbe “Život smeća” i “Osvajanje obnovljivih izvora energije”

Cirkularna ekonomija je jedna je od glavnih tema ovog ciklusa ENV.net projekta. Uvođenjem cirkularne ekonomije u različite segmente i prema različitim zainteresovanim stranama, doprinelo se boljem razumevanju pojma i koncepta i daljoj promociji prelaska sa linearne na tzv. “kružnu ekonomiju” u različitim lokalnim zajednicama.

U tome su u Srbiji posebnu ulogu odigrale Eko-škole i organizacije civilnog društva, kroz šemu subgrantova u okviru ENV.net projekta. Četiri organizacije: Zlatiborski krug iz Čajetine, Planeta iz Sombora, Eko-musketari iz Beograda i Centar ekspertize za prirodne i ekonomske resurse iz Beograda, u saradnji sa Eko-školama u svojim lokalnim zajednicama, razvijali su odnose sa donosiocima odluka i predstavljali dosadašnje rezultate rada u promociji koncepta cirkularne ekonomije i svoje napore u borbi protiv klimatskih promena. Subgrantovi su dodeljeni organizacijama civilnog društva koje su imale zajedničke aktivnosti sa Eko-školama iz svojih sredina, a one su odabrale za teme cirkularnu ekonomiju, klimatske promene ili praćenje napretka u razvoju politika u oblasti zaštite životne sredine.

Takođe, u okviru subgrantova, zajedno sa Ambasadorima održivog razvoja, urađena je analiza politika/regulativa koje se odnose na životnu sredinu i klimatske promene u Srbiji i prikazana u obliku monitoring matrice, koja može da posluži u daljem radu na uspostavljaju održivog i integralnog sistema zaštite životne sredine, uključujući sve aktere i zainteresovane strane.

Duže upotrebljavani resursi smanjuju količinu otpada

Analiza “Cirkularna ekonomija u Srbiji – započet proces” nastala je u procesu izrade metodologije za ocenu stanja cirkularne ekonomije u Zapadnom Balkanu i Turskoj, kroz projekat ENV.net3.

Autori prof. dr Anđelka Mihajov, Aleksandra Mladenović i Filip Jovanović, u okviru ove analize (koja je urađena kao kompilacija ograničenog broja raspoloživih informacija), termin cirkularna ekonomija shvataju na sledeći način: Cirkularna ekonomija je ekonomija u kojoj se vrednost proizvoda, materijala i resursa održava u ekonomiji što je duže moguće, a stvaranje otpada se minimizira.

To je u suprotnosti s „linearnom ekonomijom“ koja se zasniva na modelu proizvodnje i potrošnje „uzmi, koristi i odbaci“. Tako je nastao i prvi izveštaj o cirkularnoj ekonomiji, predstavljen na prvoj regionalnoj konferenciji o cirkularnoj ekonomiji održanoj u novembru 2018. godine u Beogradu, gde su predstavljeni svi dosadašnji akteri u pocesu uvođenja cirkularne ekonomije u Srbiji, od međunarodnih organizacija, nacionalnih i lokalnih donosilaca odluka, do organizacija civilnog društva i naravno privrednih subjekata koji su deo, ili čitavu proizvodnju, bazirali na principima cirkularne ekonomije.

Sledeći izveštaji o napretku daljeg razvoja cirkularne ekonomije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, predstavljeni su na još dve regionalne konferencije održane u Albaniju, u Tirani i poslednjoj virtuelnoj konferenciji gde su domaćini bili partneri iz Turske.

Partneri Ambasadora održivog razvoja i životne sredine u kampanji zagovaranja tokom projekta ENV.net3 na teme cirkularna ekonomija i klimatske promene bili su Francuski institut u Srbiji, lokalne zajednice, EU convent u Srbiji i naravno Eko-škole.

ENV.net3 projekat i projekat „Karavan za klimu – Svi aktivni u borbi protiv klimatskih promena!“ ukrstili su svoje puteve i zajedničkim snagama pokušali da ukažu na probleme klimatskih promena, podignu svest o postojanju ovog globalnog problema i pokrenu na aktivnosti građanstvo, privredu, javne ustanove i donosioce odluka.

Predstavljen je “zeleni rast” kao nova prilika za razvoj, kroz promociju jednostavnih i operativnih rešenja koja svaki građanin ili privredni subjekt, donosilac odluka ili organizacija civilnog društva, mogu da primene i da se na svoj način bore protiv klimatskih promena.

Eko-škole iz desetak gradova iz Srbije imale su priliku da ugoste izložbe “Život smeća” i “Osvajanje obnovljivih izvora energije” i podstaknu lokalne donosioce odluka na akcije koje će voditi ka unapređenju životne sredine i ublažavanju klimatskih promena.

Zajedno sa Nacionalnim konventom u Srbiji, istaknuta je potreba da se podrže sve inicijative koje Srbiju približavaju realizaciji koncepta cirkularne ekonomija.

Nadležnom Ministarstvu zaštite životne sredine predloženo je donošenje inovirane Nacionalne strategije održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, koja bi uz Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom, strateški zaokružila sve oblasti od značaja za cirkularnu ekonomiju.

Izvor: Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj projekat finansira Evropska unija

Stavovi izraženi u ovom članku ne odražavaju stavove Evropske komisije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti