Edukacija Zagreba o upravljanju otpadom – Stavi pravu stvar na pravo mesto!

Kako piše Ekovjesnik, aktivnosti u sklopu projekta „Stavi pravu stvar na pravo mesto!“ imaju za cilj da edukuju stanovnike Zagreba o važnosti odvajanja otpada, kao i da im podstaknu razvoj svesti o važnosti njihovog doprinosa u održivom sistemu upravljanja otpadom.

Foto: Grad Zagreb

Projekat je prijavljen i odobren za sufinansiranje u sklopu Poziva na dostavu projektnih predloga „Sprovođenje Programa edukativno-informativnih aktivnosti o održivom upravljanju otpadom“, Ministarstva zaštite okoline i energetike, prihvatljivog u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020. Ukupna vrednost projekta iznosi 4,9 miliona kuna, od čega se 3,6 miliona kuna sufinansira bespovratnim sredstvima Evropske unije, dok ostatak sredstava osigurava Grad Zagreb kao nosilac projekta. Projekat se provodi u razdoblju od 14. februara 2019. do 7. avgusta 2020. godine.

Kako navode u zagrebačkoj gradskoj upravi, projekat je osmišljen kako bi se građanke i građani grada Zagreba informisali i edukovali o načinima i važnosti odvojenog sakupljanja otpada i kako bi bili podstaknuti na veći privatni angažman u tom procesu. Takođe, Grad Zagreb bi sprovođenjem ovog projekta treba da postane predvodnik u odvojenom sakupljanju otpada i na taj način približi Hrvatsku ostvarenju kompletnog sistema upravljanja otpadom, na isti način na koji se otpadom upravlja u ostalim zemljama Evropske unije. Ciljne grupe projekta su svi građani Grada Zagreba, deca, mladi, udruženja, preduzetnici, mediji, turisti, zaposleni u gradskim upravnim telima i  Zagrebačkom holdingu, kao i u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada.

Projektne aktivnosti su podeljene u skladu sa ciljnim grupama i načinu komunikacije, tako da obuhvataju izradu i podelu promotivnih materijala građanima, didaktičkih igračaka deci predškolskog i školskog uzrasta, održavanje javnih događanja, izradu aplikacije i medijsku prisutnost i usluge oglašavanja na javnim portalima“, izjavila je koordinatorica projektnog tima, zamenica načelnice Gradske kancelarije za ekonomiju, energetiku i zaštitu okoline Tatjana Operta. Istakla je kako su na temu održivog upravljanja otpadom izrađeni plakati, letci, brošure, nalepnice, slikovnice, bojanke, priručnik, majice i kape, koji su na konferenciji za medije prikazani na slajdovima prezentacije. Izrađeno je 12 vrsta plakata koji će biti postavljeni na javnim površinama, lokacijama Gradske uprave Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga i Gradske skupštine Grada Zagreba, u mesnim odborima, kao i u vozilima javnog prevoza, na turističkim tačkama, bolnicama, kao i u dečjim vrtićima i osnovnim školama.

Za potrebe projekta izrađeno je ukupno pet letaka i brošura na temu sprečavanja nastanka otpada, odgovornog postupanja s otpadom, odvojenog sakupljanja otpada, ponovne upotrebe predmeta i kompostiranje. Letci će biti dostavljeni  vaspitno-obrazovnim ustanovama, kao i ustanovi za slepe i slabovide osobe, a biće postavljeni i na turističkim lokacijama, javnim događanjima i manifestacijama. Priprema se i izrada nalepnica namenjenih deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, turistima na mestima gdje je predviđeno da se baci otpad, kao i slepim i slabovidim osobama s taktilnim obeležavanjem za odlaganje pojedinih vrsta otpada.

„Izrađene su dve vrste didaktičkih igračaka i to 10.000 za decu predškolskog i 10.000 za decu osnovnoškolskog uzrasta, a njih ćemo dodeliti vrtićima i osnovnim školama, kao i tokom javnih događanja i manifestacija. Kako bismo maksimalno prilagodili materijale spoznajnoj nivou ove ciljne grupe,  oblikovanje didaktičkih igračaka je utvrđeno u saradnji s Kancelarijom za obrazovanje, dečjim vrtićima i školama Grada Zagreba kao i sa resornom ministarstvom“, rekla je Tatjana Operta. Osim toga, za decu  ranog i predškolskog, kao i osnovnoškolskog uzarasta od 1. do 4. razreda, priprema se kostimirana  predstava na temu održivog upravljanja otpadom u dečjem pozorištu „Trešnja“.

Na kraju izlaganja, Tatjana Operta je najavila kako će Grad Zagreb uskoro predstaviti aplikaciju koja će građanima omogućiti lociranje najbližih reciklažnih dvorišta i zelenih ostrva, ali ih i obaveštavati o rasporedu odvoza komunalnog otpada prema kućnoj adresi i savetovati o načinima odvajanja otpada. „Mogu da najavim da će prva aktivnost biti postavljanje plakata u tramvaje i autobuse, kojima će se promovirati korišćenje reciklažnih dvorišta u Gradu Zagrebu. Plakati će se postaviti u 150 tramvaja i 50 autobusa, a na njima će biti istaknut kod uz pomoć kojeg će svi koji preuzmu aplikaciju na svojim pametnim telefonima dobiti popis svih reciklažnih dvorišta u Gradu Zagrebu“, istakla je Tatjana Operta.

Predsednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban istakla je da su građanima Zagreba na kućnom pragu na raspolaganju kontejneri za mešani komunalni otpad i za papir, dok se plastična i metalna ambalaža prikupljaju u žutim plastičnim kesama, a biotpad u kontejnerima i smeđim kesama. Svakako, tu je i infrastruktura zelenih ostrva i reciklažnih dvorišta. „Sve aktivnosti projekta započele su dosta ranije i već su postigle određene rezultate. Možemo ih podeliti na one koje su vezane za infrastrukturu koju je u gradu Zagrebu osigurala kompanija „Čistoća“ i na edukacije prema našim korisnicima. Edukacija građana obuhvatala je tribine na javnim površinama grada Zagreba i letke, a organizovan je i niz događanja poput Eko piknika i izdavanje Zagrebačkog vodiča za recikliranje“, izjavila je predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban.

„Navedene aktivnosti su rezultirale time što je u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu prikupljeno ukupno 288.000 tona otpada, što je povećanje za 0,14 posto. Nadalje, smanjena je količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta za 7,25 posto, a kada govorimo o biootpadu prikupljena je sedam puta veća količina otpada. Što se tiče papira, prikupljeno je više otpada u ovoj kategoriji za 47 posto, otpadnog stakla za 13,23 posto, dok je sakupljanje plastičnog otpada poraslo za 40 posto“, navela je Ana Stojić Deban.

Foto: Grad Zagreb

Takođe, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga podsetila je na trenutnu dinamiku odvoženja komunalnog otpada i istaknula kako od 10. februara zagrebačka „Čistoća“ jednom nedeljno odvozi otpadni papir i plastičnu i metalnu ambalažu, a promenjen je i raspored za odvoženje biootpada u gradskim četvrtima. Istakla je da keseza plastiku i biootpad još nije dobilo nešto manje od 1.000 Zagrepčana i zamolila ih je da nazovu pozivni centar Zagrebačkog holdinga.

„Osigurali smo odvoz otpada sa 850 zelenih ostrva, a sve kategorije otpada, za koje građani nisu sigurni gde odložiti, mogu se odneti u reciklažna dvorišta“, rekla je predsednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban.

Zamenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić navela je kako se projektom želi istaći da je grad Zagreb svestan problema upravljanja otpadom, a uz njegova četiri osnovna cilja određeni su i specifični ciljevi. „Želim naglasiti da je donošenje Plana vasppitno-edukativnih aktivnosti o održivom upravljanju otpadom zakonska obaveza jedinica lokalne i regionalne samouprave i da  je kao takva sastavni deo celovitog Plana upravljanja otpadom Grada Zagreba. Naš Plan vaspitno-edukativnih aktivnosti o održivom upravljanju otpadom ima četiri osnovna komunikacijska cilja, a to su: nastanak otpada svesti na najmanju moguću meru tokom životnog ciklusa proizvoda i svih njegovih komponenti; odvojeno sakupljanje otpada; kućno kompostiranje i ponovna upotreba predmeta. Međutim, da bismo realizovali te glavne ciljeve, mi smo odredili i posebne ciljeve kako bismo ih prilagodili specifičnostima grada Zagreba. Jedan od njih je informisati sve naše sugrađane o  načinu kako da se sami više angažuju i uključe u proces odvojenog sakupljanja otpada. Ističemo kako želimo da pozicioniramo prevenciju nastanka otpada kao najpoželjnije ponašanje građana grada Zagreba“, izjavila je zamenica gradonačelnika Grada Zagreba i voditeljka Projektnog tima Olivera Majić.

Izvor: Ekovjesnik

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti