Donet Pravilnik o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova u vezi proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije

mre zelenasrbija.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije izdalo je saopštenje da je usvojen novi Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije.

Pravilnikom je propisano da se stručni ispit sastoji od opšteg i posebnog dela, kao i da se održava najmanje tri puta u toku godine ( u februaru, junu i novembru). Takođe je navedeno da komisiju obrazuje ministar nadležan za energetske poslove, kao i da predsednik komisije određuje mentora koji nadzire izradu stručnog rada iz odgovarajuće oblasti. Kandidat može polagati usmeni deo posebnog dela stručnog ispita i opšteg dela ispita samo ako je njegov rad mentor pozitivno ocenio. Za ocenjivanje uspeha kandidata propisane su ocene „položio je“ i „nije položio“.

Kako je istaknuto u saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike, ovaj pravilnik donet je pre roka utvrđenog Zakonom o energetici.

Sandra Jovićević

foto: zelenasrbija.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti