Dobri rezultati akcije „Novi Sad, grad bez radioaktivnih gromobrana“

Prisustvo radioaktivnih gromobrana bilo je decenijski problem u Novom Sadu. Radioaktivni gromobrani predstavljaju izvore jonizujućeg zračenja, a šezdesetih godina postavljani su u cilju efikasnije zaštite od atmosferskog pražnjenja groma na pojedinim lokacijama u Gradu, o kojima nije vođena tačna evidencija. Takođe, problem predstavljaju oštećeni radioaktivni gromobrani, kao i neadekvatno postupanje sa njima. Kako bi se eliminisao mogući rizik po zdravlje ljudi, ali i po životnu sredinu, zakon je propisao zabranu njihove dalje upotrebe.

Foto-ilustracija: Pixabay

Jedan od izazova iz oblasti zaštite životne sredine za Grad Novi Sad bio je uklanjanje radioaktivnih gromobrana i njihova zamena odgovarajućim.

Zato je odlučeno da se rešavanje problema radioaktivnih gromobrana stavi na listu prioritetnih aktivnosti za 2019. godinu. Opredeljena su sredstva za izradu “Studije rasporeda radioaktivnih gromobrana u gradu Novom Sadu” koja je poverena Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta. Analizom lokacija konstatovano je 36 radioaktivnih gromobrana na teritoriji Grada.

Obezbeđena su sredstva za uklanjanje radioaktivnih gromobrana i postavljanje novih, na 24 lokacije (javno vlasništvo ili zgrade za kolektivno stanovanje). Projekat je realizovan u periodu septembar-oktobar 2019. godine. Na 12 lokacija u privatnom vlasništvu pokrenuti su postupci za uklanjanje, u skladu sa članom 249. Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 95/18 i 10/19).

Napravljen je još jedan korak ka zdravijem gradu – Gradu bez radioaktivnih gromobrana. Realizacija uklanjanja radioaktivnih gromobrana dobila je svoje zasluženo mesto, a građani Novog Sada bezbedniju životnu sredinu.

Izvor: Grad Novi Sad

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti