Stara Pazova: Postupak javne nabavke male vrednosti usluge – Usluga energetskog pregleda i izdavanje energetskog pasoša

Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u Postupku javne nabavke male vrednosti usluge – Usluga energetskog pregleda i izdavanje energetskog pasoša.

Foto: starapazova.rs

Predmetna javna nabavka se sprovodi kao javna nabavka male vrednosti i to u posebnom obliku postupka javne nabavke radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim izvršiocem (dobavljačem), a prema uslovima za zaključenje ugovora utvrđenim u okvirnom sporazumu, na osnovu dostavljene ponude, a u skladu sa članom 40a Zakona o javnim nabavkama.

U konkretnom slučaju radi se o nabavci usluge usluge energetskog pregleda i izdavanja energetskog pasoša kod koje naručilac nije u mogućnosti da unapred odredi tačnu specifikaciju i vreme kada će se potreba za nabavkom pojaviti.

Okvirni sporazum se zaključuje na period od dve godine. Okvirni sporazum će koristiti Naručilac – Opštinska uprava opštine Stara Pazova.

Ugovori o javnoj nabavci će se zaključiti na osnovu okvirnog sporazuma i dostavljene ponude prvorangiranog ponuđača. Rok važenja pojedinačnih ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma biće definisan pojedinačnim ugovorima.

Prilikom zaključenja ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma strane ne mogu menjati bitne uslove okvirnog sporazuma. Procenjena vrednost javne nabavke: 4.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Kontakt osoba je Snežana Plećaš, Odeljenje za finansije, Odsek za budžet i javne nabavke, email: snezana.plecas@starapazova.rs

Rok za podnošenje ponuda je deset dana od dana kada je objavljen poziv za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke.

Vreme i mesto otvaranja ponude je 13. decembar ove godine,  ul. Svetosavska br. 11, sala za venčanje, Stara Pazova, 10,30 časova.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti