PREDSTAVLJAMO Podatke o Planu detaljne regulacije MHE

mheZbog velikog interesovanja investitora u male hidoelektrane, nastavljamo sa serijom tekstova o procedurama i regulativama koje prethode izgradnji MHE. Današnja tema je PLAN DETALJNE REGULACIJE, a na korisnom materijalu zahvaljujemo diplomiranim inženjerima elektrotehnike prof. dr Milenku B. Đuriću i dr Veselinu N. Iliću, autorima knjige “Male hidroelektrane”, izdavača ETA iz Beograda, knjige izdate u aprilu 2013. godine.

Nacrt plana detaljne regulacije (u daljem tekstu Plan) je plan koji je neophodan za dobijanje daljih dozvola i mišljenja, a sastoji se od svih relevantnih podataka vezanih za postojeće stanje lokacije, postupak izgradnje, eksploataciju objekta kao i sve obaveze investitora i izvođača radova. Sadržina i način izrade Plana su regulisani Zakonom o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS broj 72/09 i 81/09–ispravka, 64/10-US, 24/11) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (Službeni glasnik RS broj 31/10, 69/10, 16/11). Neophodno je da Plan bude urađen u skladu i sa drugim propisima iz oblasti saobraćaja, vodoprivrede, elektroenergetike i životne sredine koji regulišu predmet, tj. izgradnju MHE. Uz Plan je neophodno priložiti i podloge: Kopiju plana, Izvod iz liste nepokretnosti i Katastarsko topografski plan. Takođe, dostavljaju se mišljenja i uslovi nadležnih institucija, na osnovu kojih je izrađen Plan:

 1. Mišljenje Republičke agencije za prostorno planiranje – agencija daje svoje mišljenje da se može pristupiti izradi Plana detaljne regulacije MHE.
 2. Zaključak Komisije za planove – komisija predlaže da lokalna samouprava donese odluku o izradi Plana detaljne regulacije.
 3. Odluka o ozradi Plana detaljne regulacije za izradu MHE – donosi je skupština lokalne samouprave.
 4. Uslovi za priključenje nadležne distribucije.
 5. Objašnjenje uslova za priključenje nadležne distribucije.
 6. Mišljenje Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda.
 7. Mišljenje JVP Srbijavode.
 8. Saglasnost Telekom Srbija a.d.
 9. Saglasnost i saobraćajni uslovi – izdati od strane Odeljenja za inspekcijske poslove lokalne samouprave.
 10. Uslovi lokalnog javnog komunalnog preduzeća zaduženog za zaštitu vodotoka.
 11. Uslovi lokalno nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
 12. Uslovi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 13. Uslovi Ministarstva odbrane Republike Srbije.
 14. Obaveštenje o nadležnosti JP “Elektroprivreda Srbije” – Direkcija za strategiju i investicije.

 

Sadržaj Plana detaljne regulacije

“Povod za izradu plana” opisno predstavlja lokaciju budućeg objekta, njegovu okolinu i lokalnu hidrologiju. Takođe, pominje se povod za izradu objekta (isečak):
“Neposredan povod za izradu ovog plana je inicijativa sadržana u zahtevu firme “NN d.o.o.” iz Beograda za izgradnju MHE na NN reci, s obzirom na povoljan topografski položaj i značajan hidropotencijal.”

 

Cilj izrade plana

hidro3Cilj izrade Plana je definisanje granica građevinskog područja van građevinskog područja naselja za potrebe uređenja i izgradnje kompleksa NN MHE na NN reci; da se utvrde namena prostora, pravila uređenja i izgradnje kompleksa NN MHE na NN reci; da se utvrde namena prostora, pravila uređenja i građenja. Izradom urbanističkog plana obezbeđuje se ostvarenje sledećih ciljeva:
1. Racionalno korišćenje obnovljivih izvora energije.
2. Definisanje smernica i uslova za razvoj infrastrukture, a posebno elektroenergetske infrastrukture.
3. Stvaranje uslova za realizaciju ulaganja u privredni razvoj.
4. Stvaranje uslova za uređenje i očuvanje prirodnog vodotoka NN reke i životne sredine.

 

Zakonski osnov za izradu plana

Dokumenti i odluke koji daju pravnu pozadinu za izradu Plana su:
1. Odluka lokalne samouprave o potrebi izrade plana detaljnog uređenja.
2. Mišljenje Republičke agencije za prostorno planiranje, da se može pristupiti izradi plana detaljne regulacije, da se može pristupiti izradi plana detaljne regulacije MHE.
3. Izjašnjenje komisije za planove lokalne samouprave da se prihvata koncept plana i pristupi izradi nacrta plana detaljnog uređenja NN MHE.
4. Prostorni plan Republike Srbije.
5. Pisana izjava da je Plan urađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata, kao i u skladu sa drugim propisima iz oblasti saobraćaja, vodoprivrede, elektroenergetike i životne sredine koji regulišu ovu oblast.

Podloge za izradu plana:
Pri izradi Plana koristi se ažurna katastarsko-topografska situacija u digitalnom i analognom obliku i overena kopija plana svih katastarskih parcela u obuhvatu plana u razmeri sa izvodima iz lista nepokretnosti.

 

Obuhvat plana

Definiše prostor za koji se radi Plan, tj. tekstualni opis granica, sa katastarskim brojevima parcela i lokalnim putevima.

 

Analiza postojećeg stanja

Analizira postojeće stanje lokacije, u koju spadaju: prirodni uslovi i resursi, način korišćenja zemljišta, stanje zelenih površina, klimatske karakteristike, hidrološke karakteristike, stanje komunalne infrastrukture i zaštićena prirodna i kulturna dobra. Pod komunalnom infrastrukturom se podrazumeva: saobraćajna infrastruktura, hidrotehnička infrastruktura, elektroenergetska infrastruktura, telekomunikaciona i gasovodna infrastruktura.
Uz analizu se prilaže tabela sa spiskom svih parcela, sa katastarskim brojem, površinom, imenima vlasnika i namenom.

 

Obaveze, uslovi i smernice dokumenata višeg reda

hidro2Treba navesti postojeći važeći prostorni plan za dati region, i ukoliko postoji, navesti planska akta kojima je obuhvaćen prostor za koji se izgrađuje Plan. Ukoliko ne postoji prostorni plan za obuhvaćeni prostor, preimenuje se deo “Opšti i posebni ciljevi organizacije i korišćenja prostora Srbije i osnovne strategije” Prostornog Plana RS.
Kao primer dat je deo mišljenja Republičke agencije za prostorno planiranje: “U oblasti vode i vodoprivrede utvrđuju se osnovni ciljevi korišćenja i zaštite voda. Osnovni cilj razvoja hidroenergetike jeste celovitije iskorišćenje hidropotencijala, u okviru kompleksnih sistema višenamenskog karaktera, uključivanje i isključivanje malih padova i manjih vodnih potencijala. Male hidroelektrane se mogu nesmetano graditi na mestima gde svojim položajem i dispozicijom ne ugrožavaju uslove za realizaciju ili performanse nekih većih vodorpivrednih, energetskih ili drugih sistema. Ujedno, one se moraju odgovarajuće uklopiti u ekološko i drugo okruženje.”

 

Uslovi nadležnih ustanova

Potrebno je navesti zahteve podnete nadležnim organima i preduzećima ovlašćenim da utvrđuju uslove i daju podatke od značaja za korišćenje i uređenje prostora za koji se izrađuje urbanistički plan. Moraju se navesti svi zahtevi koji su dobijeni od nadležnih institucija, koji na primeru NN MHE mogu biti zahtevi nadležne elektrodistribucije, zahtevi JP Srbijavode, zahtevi Odeljenja za privredu i inspekcijske poslove lokalme samouprave, zahtevi Ministarstva unutrašnjih poslova RS da se ispoštuju pravilnici.

 

Koncept plana

Daje detaljan opis svih strukturnih celina koje se nalaze u okviru objekta, a to su: mašinska sala sa agregatom i trafostanicom, dovodni cevovod sa vodostanom i vodozahvat sa taložnicom.

 

Podela na javno i ostalo zemljište

hidro4Definiše vlasništvo i namenu parcela i vodotoka na kojima će se objekat prostirati.

 

Zelene površine

Definiše postojanje zelenih površina, njihovo vlasništvo, kao i eventualan zasad novog zelenila sa ciljem apsorpcije buke.

 

Planirane mreže komunalne infrastrukture

Definiše sve planirane komunalne infrastrukture, kao što su planirane saobraćajnice, železnička infrastruktura, regulacija vodotoka, hidroenergetska mreža, elektroenergetska mreža, telekomunikaciona i gasna mreža, koju objekat može ometati, ili će je koristiti u budućoj eksploataciji.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti