Obaveštenje o postupku pokretanja revizije zaštite Predela izuzetnh odlika „Vlasine”

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o postupku pokretanja revizije zaštite Predela izuzetnih odlika „Vlasine”.

Zbog svojih prirodnih vrednosti i potrebe njihovog očuvanja, područje Vlasine je 2006. godine proglašeno za prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno prirodno dobro I kategorije i to kao Predeo izuzetnih odlika. Uredbom o zaštiti obuhvaćena je površina od 12 740,9005 ha i ustanovljena su tri režima zaštite: I , II i III stepen. Za upravljača tog zaštićenog područja imenovano je Javno preduzeće „Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica“.

Cilj revizije zaštite i izrade nove Studije, kao i donošenje novog Akta o zaštiti je usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, upotpunjavanje novih, stručnih saznanja i podataka o stanju i statusu područja, kao i promena upravljača tog zaštićenog područja.

Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u jugoistočnoj Srbiji najvećim delom na teritoriji opštine Surdulica, a neznatnim na teritoriji opštine Crna Trava. Predloženo područje obuhvata površinu od 12 740,9005 ha ili oko 127 km2. Maksimalna nadmorska visina je 1721 m, a minimalna 944 m. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu u Predelu izuzetnih odlika „Vlasina“ privatnom vlasništvu pripada oko 55 odsto površina, dok državnim i ostalim oblicima vlasništva pripada oko 45 odsto. Lokaliteti u režimu I stepena zaštite su u potpunosti u državnom vlasništvu.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži Vlasina pripada delu ekološki značajnog područja br. 88 – „Vlasina“. Zbog prisustva određenih ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i prirodnih staništa koji se nalaze na Reѕoluciji 4. i 6. Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, Vlasina predstavlja EMERALD područje (RS0000006) u okviru međunarodne EMERALD ekološke mreže. Kao značajno područje sa aspekta očuvanja i zaštite prirodnih vrednosti, Vlasina je upisana kao Ramsarsko područje u registar međunarodno vlažnih područja 20. novembra 2007. godine, a u skladu sa Konvencijom o močvarama od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica. Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja Predela izuzetnih odlika „Vlasine”, svrstava se u I kategoriju – zaštićeno područje od izuzetnog značaja.

Imajući u vidu postojeće stanje, odnosno da dosadašnji upravljač Javno preduzeće „Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica“, nema status indirektnog budžetskog korisnika i da prestaje da postoji 1. decembra 2016. godina, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje o Predelu izuzetnih odlika „Vlasina” bude povereno Turističkoj organizaciji opštine Surdulica, koja će preuzeti sve zaposlene iz dosadašnje Direkcije, a koji su obavljali poslove čuvanja i upravljanja PIO „Vlasina”.

Postupak pokretanja zaštite je pokrenut 16. decembra 2016. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije, dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti