KONKURS ZA IDEJNO REŠENJE ZA SOLARNU STANICU ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA

header

 

ORGANIZATOR

Organizator ovog konkursa je kompanija MT-KOMEX d.o.o. Beograd (RAKOVICA), sa sedištem u Beogradu, na adresi Oslobođenja 22b, matični broj: 06542590, PIB: 100172856 (u daljem tekstu „Organizator“).

 

NAZIV, CILJ i TEMA KONKURSA

Ovaj konkurs se organizuje kao otvoreni javni nagradni konkurs za dizajn SOLARNE STANICE ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA koja se sastoji od solarne nadstrešnice sa punjačima za električna vozila i objektom tipa KAFE (u daljem tekstu „SOLARNA STANICA“).

Cilj nam je da dizajn i materijalizacija solarnih stanica budu u skladu sa osnovnim principima ekološke i ekonomske održivosti koje sledimo i promovišemo. Poželjno je da materijali za izradu solarnih stanica sa punjačima za električna vozila budu trajni i sa mogućnošću potpune reciklaže. Koristiti u dizajnu čelik i beton. Prilikom izrade dizajna SOLARNE STANICE potrebno je voditi računa o bezbednosti njenog korišćenja, tj. voditi računa o potencijalnim rizicima koji se mogu javiti u incidentnim situacijama, odnosno koliziji između automobila i komponenata/delova SOLARNE STANICE ili korisnika. Čelične nadstrešnice kao deo SOLARNE STANICE treba da budu tipske i modularne, proširive, prilagođene za gradski i vangradski ambijent, savremenog dizajna. Dati predlog rešenja i izbor rasvetnih elemenata kao deo dizajna. Takođe na SOLARNOJ STANICI predvideti mesto za oglašavanje u smislu osvetljenog displeja ili eventualno LED ekrane. Punjači električnih vozila treba da budu minimalne snage od 120kW sa dva mesta za istovremeno punjenje električnih vozila sa konektorima CCS, sa maksimalnim naponom od 920 V, koji će moći da opsluže buduće generacije električnih vozila. Jedan od kriterijuma za dizajn SOLARNE STANICE je i dobro iskorišćenje, odnosno efikasnost fotonaponskog panela. Konačno, veoma nam je važno da nadstrešnice budu praktične za upotrebu, komforne za korisnike i atraktivne za prolaznike.

 

TRAJANJE KONKURSA

Vremensko trajanje Konkursa je od 11.01.2021. godine do 11.02.2021. godine. Konkurs se organizuje za teritoriju Republike Srbije. Organizator zadržava pravo da dizajn solarne stanice i nadstrešnice koje su predmet ovog Konkursa koriste van teritorije Republike Srbije bez bilo kakvog prostornog ograničenja i vremenskog ograničenja.

Učesnici Konkursa u navedenom periodu mogu svoje prijave poslati elektronskim putem preko Energetskog portala.

Autori tri najbolja dizajna nadstrešnice odabrane prema diskrecionom pravu članova žirija biće proglašeni za pobednike Konkursa 17.02.2021. godine na Energetskom portalu.

Dodela nagrada održaće se u februaru, ukoliko to bude moguće s obzirom na preventivne mere usled pandemije COVID-19 koje su na snazi i koje će eventualno biti uvedene do završetka Konkursa. O tačnom mestu i datumu kao i o vremenu i načinu dodele, organizator će obavestiti učesnike i javnost.

 

PRAVO NA UČEŠĆE U KONKURSU

Pravo na učešće u Konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja su državljani Republike Srbije i koja prihvate i ispune sve uslove i zahteve propisane ovim Pravilnikom.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U KONKURSU

Lica koja žele učestvovati na Konkursu moraju popuniti prijavu na Konkurs dostupnu na Energetskom portalu. Prijava se popunjava u skladu sa Uputstvima za popunjavanje prijave koja su dostupna na Energetskom portalu i koja čine sastavni deo ovog Pravilnika.

Lični podaci koji se navode u prijavi moraju biti istiniti, tačni i potpuni. Svaki učesnik garantuje i odgovara za istinitost i tačnost ličnih podataka navedenih i poslatih Organizatoru u prijavi za Konkurs. Organizator zadržava pravo da diskvalifikuju učesnika u slučaju opravdane sumnje da je učesnik dao netačne, neistinite ili nepotpune lične podatke prilikom popunjavanja prijave.

U slučaju da prijava ne sadrži sve tražene podatke, Organizator zadržava pravo da takvu prijavu odbaci i ne uzme u obzir bez bilo kakvog daljeg obaveštenja.

Dizajn SOLARNIH STANICA koje učesnici razvijaju i prijavljuju u okviru ovog konkursa Organizatoru ne smeju da:

-ni na koji način povređuju autorska prava, prava industrijske svojine i/ili druga prava bilo kog trećeg lica;

-sadrže uvredljiv, seksualno eksplicitni, diskriminatorski, nasilni ili drugi neprikladan sadržaj;

-budu protivne pozitivnopravnim propisima, javnom poretku ili opšteprihvaćenim moralnim načelima;

-sadrže bilo koji nacionalni ili religijski simbol ili naziv, politički simbol ili političku ideologiju, sadrže naziv ili skraćenicu naziva neke zemlje, organa ili organizacije, kao ni lično ime ili prezime bilo kog fizičkog lica ili poslovno bilo kog pravnog lica ili bilo koje druge lične podatke trećih lica, ili bilo koje prepoznatljivo obeležje bilo kog fizičkog ili pravnog lica, niti smeju da sadrže zapis lika bilo kog fizičkog lica.

Dizajn SOLARNIH STANICA se dostavlja Organizatoru elektronskim putem prilikom popunjavanja prijave.

Dizajn SOLARNIH STANICA se dostavlja u PDF formatu, a tri nagrađena učesnika treba da dostave pobedničke radove i u dwg formatu sa razrađenim detaljima za potrebe izrade i instalacije.

Organizator zadržava pravo da prihvati ili odbije dizajn SOLARNE STANICE na osnovu toga da li on odgovara zadatim kriterijumima i uslovima, bez pružanja bilo kakvog daljeg obrazloženja ili obaveštenja Učesniku.

Podnošenjem prijave na Konkurs, podnosilac prijave prihvata sve odredbe propisane ovim Pravilnikom. Istovremeno, podnošenjem prijave na Konkurs svi učesnici neopozivo prihvataju i  obavezuju se da će u slučaju da njihov dizajn bude proglašen za jedno od prva tri mesta Organizatoru predati  potpisane izjave kojima će Organizatoru preneti pravo da bez vremenskog i teritorijalnog  ograničenja u bilo koje komercijalne svrhe koristi dizajn prva tri pobednička rešenja, a po kom Ugovoru će sva potraživanja Autora biti namirena isplatom ugovorene nagrade za prva tri najbolja rešenja.

Podnosilac prijave garantuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je jedini i isključivi nosilac autorskih prava (moralnih i imovinskih) na SOLARNE STANICE i da je prilikom uklapanja komponenti koje nisu deo ličnog dizajna dobio na legalan način (odnosi se na punjače, rasvetu i slične komponente) koje su dostavljene Organizatoru putem prijave na Konkurs, kao i da isti dizajn ni na koji način ne povređuju bilo koja prava trećih lica.

Organizator se obavezuje da će poštovati moralna autorska prava svih podnosilaca prijava za učešće i učesnika na ovom Konkursu u skladu sa Zakonom.

Samo će pobednici konkursa potpisati izjavu o ustupanju autorskih prava.

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnika ukoliko je prekršio bilo koju odredbu propisanu ovim Pravilnikom, i ako dostavljeni dizajn ne ispunjavaja uslove i zahteve propisane ovim Pravilnikom, a naročito ukoliko se utvrdi da učesnik nije jedini autor dostavljenog rešenja.

Zbog konflikta interesa učesnici na Konkursu ne mogu biti zaposleni i saradnici kod Organizatora kao ni njihovi saradnici na Konkursu.

 

PROJEKTNI ZADATAK

Potrebno je predložiti dizajn tipske modularne SOLARNE STANICE u dve varijante:

 • jednostrana SOLARNA STANICA sa čeličnom nadstrešnicom kada se punjači za električna vozila postavljaju linijski (slika1)
 • dvostrano orijentisana SOLARNA STANICA sa čeličnom nadstrešnicom, u kom slučaju se formira „ostrvo“ sa punjačima za električna vozila kojima se vozilom može prići sa obe strane ostrva (slika 2).

Osnovni dizajn konstrukcije za oba tip SOLARNE STANICE treba da bude jedinstven, uz neophodna prostorna prilagođavanja. Očekuje se kompletno rešenje sa opisom i merama konstruktivnih elemenata i detaljima montaže, predmerom i predračunom komponenata.

Konstrukcija solarne nadstrešnice treba da bude od čelika a temelji od betona, ekonomično osmišljena i dimenzionisana, sa naglaskom na savremenom dizajnerskom rešenju skladnih proporcija i linija. Pokrivač je profilisani / trapezasti lim ili sendvič panel / ili solarni panel.

Dimenzije polja nadstrešnice su 540×540 do 630×540 cm, u drugom slučaju su. proširena polja za vozila za invalide ili kombi vozila. Predvideti visinu solarne nadstrešnice za korišćenje svih električnih vozila. U slučaju SOLARNA STANICA sa čeličnom nadstrešnicom kada se punjači za električna vozila  postavljaju linijski na jednoj strani omogućiti ulaz i za punjenje kombi vozila. Odrediti odgovarajuću visinu. Prilikom izrade rešenja SOLARNE STANICE dvostrano orijentisanom sa čeličnom nadstrešnicom, u kom slučaju se formira „ostrvo“ sa punjačima za električna vozila kojima se vozilom može prići sa obe strane ostrva predvideti bezbednu visinu za prolaz i kamiona. U svakom slučaju obezbediti bezbedno odvođenje vode sa SOLARNE STANICE.

Na solarnu nadstrešnicu se postavljaju solarni paneli orijentacionih dimenzija 100x170cm, koji učestvuju u proizvodnji zelene električne energije za delimično napajanje punjača za električna vozila. Solarni paneli se montiraju položeni uz pokrivač / lim / panel na tipske nosače od aluminijuma ili integrisani u okviru same konstrukcije. U slučaju da se montiraju na krovni pokrivač udaljenje solarnih panela je ~10cm (u zavisnosti od konkretnih nosača, sa razmakom između panela od ~2cm).

U okviru SOLARNE STANICE sa nadstrešnicom i elektropunjačima dati rešenje i tipskog objekata za potrebe mini kafea dimenzija maksimalne veličine cca 25m2. Kafe treba da ima deo za automate za napitke i sendviče, mali pult sa sudoperom i grejnim telom za zaposlenog, prostor sa stolovima i toalet.  Dizajn kafea treba da bude usklađen sa nadstrešnicama i ostalim komponentama sistema. Objekat bi trebalo da bude montažnog tipa, a prilikom izrade rešenja trebalo bi dati prednost ekološkim materijalima kako bi sam objekat bio deo održivog rešenja. Predvideti led rasvetu u okviru i van objekta.

 

Prilozi konkursnog rešenja

Konkursna rešenja treba da sadrže sledeće priloge:

 • Osnova, izgled, presek SOLARNE STANICE sa svim komponentama – za jednostranu i dvostranu varijantu R 1:25;
 • Osnova, presek i izgled kafea u razmeri 1:50;
 • Predlog pozicije i izbor tip rasvete, led displeja ili led ekrana;
 • Obeležavanje saobraćajnice tj. prikazati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju sa jedinstvenim identitetom SOLARNE STANICE
 • Šema modularnog uklapanja jednostrane i dvostrane solarne nadstrešnice R 1:25;
 • Detalji prikaza svih komponenata SOLARNE STANICE
 • 3D prikaz solarne stanice
 • Tehnički opis sa izbor materijalom
 • Predmer i predračun

 

Lokacije 

Elektropunjači se postavljaju u gradovima i van njih u zoni putnih pojaseva, a mogu biti i deo stanica za snabdevanje gorivom ili samostalni objekti.

Na nivou mikrolokacije nadstrešnice mogu biti postavljene linijski (shema 1), ili kao ostrvo (shema 2).

Slika 1

Slika 2

 

NAGRADE

Autori tri najbolja dizajna SOLARNE STANICE dobijaju novčanu nagradu.

Nagrada za autora prvog najboljeg dizajna nadstrešnice iznosi 90.000,00 dinara.

Nagrada za autora drugog najboljeg dizajna nadstrešnice iznosi 60.000,00dinara.

Nagrada za autora trećeg najboljeg dizajna nadstrešnice iznosi 30.000,00 dinara.

 

Najbolje rešenje SOLARNE STANICE bira žiri koji je sastavljan od pet članova i to: Predsednik žirija: Miloš Kostić, direktor kompanije MT-KOMEX, prof dr Željko Đurišić, profesor na Elektrotehničkom fakultetu, dr Jasmina Đokić Pavkov, diplomirani inženjer arhitekture, Tamara Zjačić, zamenik urednika Energetskog portala i Nevena Đukić, direktor kompanije CEEFOR.

 

Dostavljena rešenja treba da imaju dovoljan broj detalja za predaju za dalju proizvodnju, napomena za sve učesnike je da se plaćenom nagradom ovo rešenje otkupljuje od Autora, bez daljih prava na bilo kakve naknade. Organizator konkursa zadržava dalje pravo da prilagodi i modifikuje nagrađena rešenja u skladu sa finalnim izborom lokacije i izborom opreme koja je sastavni deo SOLARNE STANICE.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U KONKURSU

Konkurs je javnog tipa i učesnici nemaju obavezu da plaćaju participacija za učestvovanje.

 

AUTORSKA PRAVA

Izjavama između Organizatora Konkursa  i prva tri nagrađena učesnika, na Organizatora će u celini biti preneta sva imovinska prava autora utvrđena Zakonom o autorskom i srodnim pravima, kao i pravo na naknadu za sve oblike iskorišćavanja u celini i/ili sastavnih delova prva tri plasirana rešenja, kao i pravo Organizatora da svako od prva tri pobednička rešenja umnožava i stavlja u promet, da vrši njegovo javno oglašavanje  i prilagođavanje, adaptaciju i bilo koju drugu izmenu potrebnu radi komercijalnog korišćenja pobedničkih rešenja.

Organizator zadržava pravo da kontaktira autore sva tri pobednička rešenja u koliko ima eventualnih potreba za dalju saradnju.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA 

Prihvatanjem ovog Pravilnika svaki podnosilac prijave prihvata da njegovi lični podaci koje je saopštio Organizatoru budu dostupni Organizatoru za svrhe realizacije ovog Konkursa i u svemu u skladu sa ovim Pravilnikom. Organizator se obavezuje da će prikupljene lične podatke učesnika u Konkursu koristiti isključivo u svrhe realizacije ovog Konkursa.

Organizator izjavljuje da saopšteni lični podaci učesnika neće biti stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti će se na drugi način koristiti, osim za potrebe dodele nagrada na ovom Konkursu i u skladu sa pravima, obavezama i odgovornostima preuzetim ovim Pravilnikom, kao i u skladu sa zakonom.

Izuzetak od ove obaveze predstavlja dostavljanje ličnih podataka učesnika od strane Organizatora nadležnim državnim organima, ako je takva obaveza propisana Zakonom ili drugim pozitivnopravnim propisom, i u svim ostalim slučajevima uz izričit pristanak lica na koje se podaci odnose.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I OSTALE ODREDBE

Organizator ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na Konkursu. Organizator nije odgovoran za probleme nastale iz tehničkih ili drugih sličnih razloga tokom ili u vezi sa Konkursom, a koji nisu pod direktnom kontrolom Organizatora. Organizator neće biti odgovoran ukoliko Aplikacija za podnošenje prijave učesnika bude privremeno van funkcije usled dejstva više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van njihove kontrole (na primer, smetnje u vezama, kapacitet servera, bezbedno održavanje mrežnog kontakta i drugo).

Organizator nije odgovoran za štetu koju podnosioci prijave i učesnici na Konkursu prertpe a koja može imati veze sa podnošenjem prijave, odnosno učestvovanjem na Konkursu.

Organizator neće biti odgovoran za neovlašćeno i nedozvoljeno preuzimanje dizajna nadstrešnica učesnika na Konkursu od strane trećih lica, niti za bilo kakvu povredu prava učesnika na Konkursu od strane trećih lica.

Lica koja su saopšila netačne, nepotpune ili tuđe podatke ili su na drugi način povredila prava trećih lica, vlasnika ovih podataka ili imaoca prava intelektualne svojine na navedenom delu, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka, odnosno za povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno kršenje prava intelektualne svojine ili drugih prava trećih lica od strane bilo kog učesnika na Konkursu. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskog prava ili prava industrijske svojine ili bilo kog drugog prava na dizajnu nadstrešnice bilo koje drugo lice, a ne učesnik koji je prijavio dizajn nadstrešnice na Konkursu, odnosno u slučaju da je učesnik u Konkursu zloupotrebio ili povredio tuđa prava, učesnik Konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu i da će sve zahteve prema Organizatoru o svom trošku otkloniti, regulisati, odnosno rešiti i to u najkraćem mogućem roku, kao i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine od svih eventualnih prava ili pretenzija svih trećih lica u vezi sa dostavljenim dizajnom nadstrešnice i da će Organizatora u potpunosti obeštetiti za celokupnu štetu, izgubljenu dobit i sve troškove koje Organizator bude imao u vezi sa tom povredom prava trećih lica.

U slučaju spora između Organizatora i učesnika na Konkursu, nadležan je sud u Beogradu.

Podnošenjem prijave na Konkurs smatraće se da je podnosilac prijave u potpunosti prihvatio sve odredbe predviđene ovim Pravilnikom.

Ukoliko podnosioci prijave imaju dodatna pitanja u vezi sa ovim konkursom, mogu ih poslati na imejl-adresu solar@mt-komex.co.rs.


Broj tekućeg računa: 155-32404-89  HALK BANK A.D.  220-0000000132904-50 ProCredit Bank;

PIB: 100172856; PDV: 135782850; Matični broj: 06542590; Šifra delatnosti: 4399; Registarski broj: 12006542590

 

[gravityform id=“3″ title=“false“ description=“true“]