GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE: Nema zagađenja vazduha zbog dima sa deponije Vinča

Foto – ilustracija: Pixabay

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd preko mernih stanica neprekidno prati koncentraciju zagađujućih materija u vazduhu na široj teritoriji Beograda, sa posebnim osvrtom na situaciju u vezi sa sporadičnom pojavom emisije dima sa deponije Vinča. Posebna pažnja usmerena je na naselja: Lešće, Višnjička banja, Višnjica, Rospi ćuprija, Karaburma, Krnjača, Kotež, Borča, Mirijevo, Zvezdara i ostale delove grada koji mogu biti pod uticajem.

Pored mernih mesta iz redovnog programa praćenja kvaliteta vazduha koji gravitiraju ka lokaciji deponije Vinča, u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine uspostavljena su dodatna merna mesta sa ciljem detaljnijeg praćenja situacije na predmetnim lokacijama. Pored toga Mobilna ekotoksikološka jedinica Gradskog zavoda u više navrata je obilazila teren i vršila trenutna merenja zagađujućih materija.

Uvidom u rezultate koji se dobijaju iz mreže mernih mesta kontinualnog monitoringa kvaliteta vazduha koji sprovodi GZZJZ Beograd, nije konstatovano prekoračenje zagađujućih materija iznad granične vrednosti za period praćenja od 24 sata, pri čemu su praćeni: ugljen monoksid, azot dioksid, sumpor dioksid i suspendovane čestice ispod 10 mikrona. U ranim jutarnim satima konstatovana su epizodna povećanja vrednosti suspendovanih čestica ispod 10 mikrona (PM10), ali je koncentracija ovih zagađujućih materija i dalje ispod granične vrednosti za period od 24 sata, kako je inače zakonski propisano praćenje i prikazivanje vrednosti navedenog parametra. Takođe, trenutna merenja na terenu nisu pokazala prekoračenja ni specifičnih parametara kao što su policiklični aromatični ugljovodonici. U skladu sa poslednjim rezultatima, praćenjem razvoja situacije i informacijama dobijenim od građana  Gradski zavod za javno zdravlje konstantno prati situaciju i planira dalje korake vezano za merenje kvaliteta vazduha pri čemu su bitne i informacije dobijene od ostalih relevantnih institucija.

Na osnovu rezultata do sada sprovedenih ispitivanja kvaliteta vazduha vezano za pojavu dima, odnosno požara na deponiji u Vinči nisu konstatovane koncentracije zagađujućih materija koje, mogu imati negativan uticaj na zdravlje pri akutnoj izloženosti (posmatrano kao celodnevne 24 časovne vrednosti).

Neprijatne senzacije koje povremeno imaju građani navedenih naselja su vezane za konkretne metereološke uslove, koji u toku kasnih večernjih i rani jutranih časova pospešuju zadržavanje oslobođenih zagađujućih materija u prizemnim slojevima atmosfere, dok se u toku dana zbog pojave vertikalnih i horizontalnih vazdušnih strujanja izazvanih sunčevim zračenjem vrši razređenje i dispergovanje zagađujućih materija.

S tim u vezi preporučujemo građanima da tokom noći i dela prepodnevna drže zatvorene prozore na stambenim objektima i duže ne borave na otvorenom u slučaju pojave dima i neprijatnih mirisa. Ovo se pre svega odnosi na osobe koje boluju od hroničnih plućnih i kardiovaskularnih, kao i drugih akutnih i hroničnih bolesti u kojima je već kompromitovana plućna funkcija.

O novim rezultatima praćenja kvaliteta vazduha vezeno za pojavu dima i požara na deponiji Vinča ćemo davati informacije u skladu sa rezultatima sprovedenog ispitivanja.

 Izvor: zdravlje.org.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti