Novi poziv za prodaju 10 odsto akcija EPCG

Foto-ilustracija: Pixabay

“Elektroprivreda Crne Gore” AD Nikšić ponovo je objavila Javni poziv za prodaju 10 odsto sopstvenih akcija u blok transakciji. Ovog puta cena je povoljnija a rok za dostavljanje ponuda je 12. avgust.

Na prodaju je 11.813.238 akcija EPCG po minimalnoj ceni od 7,33 evra po akciji, fer tržišnoj vrednosti po Elaboratu o proceni vrednosti akcija. Kako se navodi u Javnom pozivu, najpovoljnija ponuda biće odabrana putem nadmetanja sa potencijalnim kupcima koji budu učestvovali a u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

Javno otvaranje ponude održaće se 12.08.2022. godine u 10 časova.

Pravo da učestvuju na nadmetanju imaju energetske kompanije instalisanih kapaciteta najmanje hiljadu megavata (MW) ili sa osnovnim kapitalom najmanje 500 miliona evra. Ponude mogu dostaviti investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan finansijski rezultat u poslednje tri godine, kapital od najmanje milijardu evra i ulaganje u energetski sektor od minimum 100 miliona evra u zadnjih pet godina.

„Ponuđač je u obavezi da uz prijavu dostavi originalnu bankarsku garanciju, bezuslovno „bez prigovora“ i naplativu na prvi poziv sa rokom važenja minimum 60 dana od otvaranja ponude na iznos od pet odsto investicione vredonosti sopstvenih akcija“, navodi se u pozivu.

U slučaju da izabrani kandidat odustane od potpisivanja ugovora o kupovini akcija, EPCG će izabranom kandidatu istu aktivirati.

U postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan.

U postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa važećim zakonskim propisima države u kojoj privredni subjekat ima sedište.

Ponuda se dostavlja neposredno ili putem pošte, na adresu “Elektroprivrede Crne Gore” AD Nikšić, ul. Vuka Karadžića br. 2, 81400 Nikšić.

Ključni kriterijum za vrednovanje ponuda biće najveća ponuđena vrednost ukupne blok transakcije.

Neblagovremene ponude, kao i ponude uz koje nisu priloženi traženi dokazi, biće odbačene i neće se razmatrati u postupku izbora ponuda i iste će biti vraćene ponuđaču.

Odluku o izboru strateškog kupca doneće Skupština akcionara preduzeća, na osnovu predloga Komisije koja je sprovela postupak prodaje.

„U slučaju odustanka od zaključenja ugovora o kupovini akcija podnosioci ponuda, ni bilo koje pravno niti fizičko lice neće imati pravo da zahtevaju bilo kakvu naknadu štete i troškova nastalih kao direktna ili indirektna posledica učešća na ovom Javnom pozivu“, navodi se u pozivu.

Izvor: RTCG

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti