Dobanovci će dobiti Reciklažno dvorište na mestu neuređene deponije

Foto-ilustracija: Unsplash (Vivianne Lemay)

U Dobanovcima je u planu izgradnja reciklažnog dvorišta, odnosno Centra za sakupljanje otpada na k.p. 4728/1 i 4728/2. Ovde se trenutno nalazi deponovani mešani komunalni otpad, zemlja iz iskopa, građevinski otpad i šut.

U okviru postrojenja predviđen je tretman, odnosno usitnjavanje kabastog otpada koji nastaje na teritoriji Beograda, a koji će na lokaciju postrojenja dovoziti JKP “Gradska čistoća”, ovlašćeni operateri, a takođe će biti omogućeno i građanima da dovoze kabasti otpad samostalno.

Oko predmetne lokacije, ka susednim parcelama, koje nisu u okviru centra za sakupljanje kabastog otpada, predviđena je zona zaštitnog zelenila širine četiri metra na južnoj strani kompleksa, ka kanalu Galovica i šest metara na severnoj strani kompleksa. Kompleks će biti ograđen žičanom ogradom visine 2,20 metra.

Pristup predmetnom kompleksu je preko javne saobraćajnice koja je planirana PGR-om – GP141. Trenutno se na lokaciji buduće saobraćajnice nalazi nekategorisani put.

Ulazna zona kompleksa se sastoji od dva dela: ulazne kapije za kamione i ulazne kapije za radnike i građane koji će kabasti otpad dovoziti sopstvenim vozilom. Ulaz za kamione je ograničen ulaznom rampom koja se podiže i spušta automatski, komandom iz portirnice ili ručno, a isti je princip i za ulaz za zaposlene i građane koji dovoze otpad.

Ulazi su fizički odvojeni trotoarom i zelenom površinom kako ne bi došlo do mešanja saobraćaja unutar predmetne lokacije.

Između dva ulaza nalazi se objekat portirnice koji nadgleda pristup predmetnoj lokaciji. Ovim se omogućava da se formiraju dve zasebne celine i to:

javna celina koja u svom sklopu ima objekat za boravak radnika sa pripadajućim parkingom (sedam mesta) kao i manipulativni pristup platu za odlaganje otpada za građane sa kojeg građani odlažu kabasti otpad u za to predviđene kontejnere;

privatna (radna) celina kojoj pristup imaju radnici i kamioni koji dovoze otpad. Unutar ove celine nalazi se hala za preradu kabastog otpada sa nadstrešnicom za privremeno skladištenje otpada i objekat za skladištenje opasnog otpada.

Na asfaltiranom platou i oko objekata se nalaze obeležena mesta za istovar napunjenih kontejnera i prostor za preuzimanje praznih kontejnera. U blizini hale, nalaze se boksovi (pregrade) od armiranog betona koji služe za deponovanje veće količine kabastog otpada direktno iz kamiona kipera.

Objekat za privremeno skladištenje opasnog otpada nalazi se na krajnjem severozapadnom kraju parcele. Ovim je omogućeno da pristup objektu imaju samo zaposleni. Sam objekat je dimenzija 5.4×6.4 metara. Prilaz objektu je projektovan preko jugoistočne fasade.

Hala za tretman kabastog otpada je smeštena u centralnom delu kompleksa. Sa svih strana objekta nalaze se manipulativne asfaltne površine. Dimenzija hale sa nastrešnicom sa fasadnom oblogom iznosi 70.6 x 20.6 metara.

Investitor je Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, a nosilac izrade BMD BAU iz Beograda.

Izvor: eKapija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti