Zatražena zelena dozvola za gradnju pruge od Zemun Polja do Nacionalnog stadiona

Foto-ilustracija: Freepik (victor217)

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Izgradnja pruge Zemunsko polje-Aerodrom Nikola Tesla-Nacionalni stadion-reka Sava, faza 1, Deonica Zemunsko polje-Nacionalni stadion u Zemunskom polju.

Cilj izgradnje dvokolosečne pruge za putnički saobraćaj je, kako se u dokumentu navodi, povezivanje Beograda i magistralne pruge za velike brzine (BGD-Stara Pazova-Novi Sad-Subotica-državna granica) u stanici Zemunsko polje, sa Aerodromom Nikola Tesla, Nacionalnim stadionom u Surčinu i centrom Obrenovca uz izgradnju infrastrukturnih kapaciteta u cilju povećanja kvaliteta i konkurentnosti železničkog saobraćaja.

Pruga je planirana kao dvokolosečna, elektrificirana i opremljena savremenim SS i TT uređajima.

Realizacija projekta bi se izvela fazno, gde bi u prvoj fazi izgradnje bila obuhvaćena deonica od stanice Zemunsko polje do Nacionalnog stadiona, dok bi druga faza obuhvatala izgradnju pruge od Nacionalnog stadiona do Obrenovca.

,,Zbog kompleksnosti izgradnje kao i rokova za izgradnju, radovi na izgradnji deonice od Zemunskog polja do Nacionalnog stadiona će se izvoditi fazno’’, navodi se.

Trasa pruge i stanice

Projektni elementi donjeg i gornjeg stroja usvojeni su za brzinu do 120 km/h. Na trasi su planirana četiri mosta, jedan nadvožnjak i jedan podvožnjak.

Predloženim rešenjem je predviđeno da se trasa pruge, posebnim kolosecima za svaki smer direktno poveže sa stanicom Zemunsko Polje. Za vozove u smeru ka Stadionu, predviđen je desni kolosek koji počinje na kraju skretnice 12. Levi kolosek pruge se novoprojektovanom skretnicom odvaja sa koloseka br.1 stanice Zemunsko polje.

Za prelazak koloseka preko magistralne pruge km 0+863.00, projektovana je mostovska konstrukcija koja prelazi magistralni prugu i Kurirsku ulicu, čime se izbegava formiranje putnog prelaza u nivou i omogućava maksimalni kapacitet pruge. Stubovi mostovske konstrukcije su pozicionirani tako da ne ometaju dodavanje koloseka, kojim je u perspektivi planirano da se stanica Beograd Centar poveže četvorokolosečnom prugom sa stanicom Batajnica.

Neophodno je rušenje napuštenih industrijskih objekata preko kojih prelazi desni kolosek na stacionaži km 0+550.00.

Pročitajte još:

Na km 1+220.00 trasa pruge prolazi pored transformatorske stanice TS 110/35 kV „Beograd 9“, nakog čega je projektovana krivina kroz koju su koloseci dovedeni u paralelni položaj na razmaku 4,5m. Da bi se što manje devastirale obradive površine, trasa dugačkim pravcem vodi ka planom predviđenom naselju Singidunum, gde krivinom R=950m skreće ka Autoputu.

Na km 6+264.00 pruga se ukršta sa planiranim lokalnim putem br.14 koji naselje Singidunum povezuje sa petljom „Aerodrom“. Objekat ukrštanja pruge sa planiranim lokalnim putem br. 14 je mostovska konstrukcija. Preko autoputa E-70 (km 7+640.00), pruga prelazi mostovskom konstrukcijom dužine 435m, kojim se osim autoputa preskače i planirana Ulica Nova 5 (km 7+880.00), koja je predviđena PDR-om Aerodroma Nikola Tesla. Položaj i visina mosta je određen tako da nijednim svojim elementom ne ugrožava poletno-sletnu ravan piste aerodroma.

Foto-ilustracija: Unsplash (Olivia Snyder)

Nadalje trasa pruge krivinom radijusa R=700m skreće ka pravcu koji je paralelan Putu za aerodrom. Na tom pravcu se na km 11+030.00 nalazi stajalište Aerodrom, odakle se putnici „shuttle“ autobusom mogu prevesti do zgrade terminala. Na km 11+470.00 pruga prolazi pored TS 35/10 kV „Aerodrom“, a na km 11+511.80 preseca pristupni put trafou, gde se formira službeni putni prelaz.

Za prolazak pruge ka Nacionalnom stadionu, neophodno je da pruga ne ugrozi gradnju druge PSS aerodroma, pa je za koridor odabran najmanje izgrađen potez koji preseca ulice Sremskih partizana, Vojvođansku ulicu i Ulicu Cara Dušana. Spuštanjem pruge u usek omogućeno je da Vojvođanska ulica nadvožnjakom pređe preko projektovane pruge. Ulice Sremskih partizana, Cara Dušana se ukidaju na delu ukrštanja sa prugom, a saobraćaj preusmerava na mrežu postojećih ulica. Na km 14+000.00 projektovano je stajalište.

Između Ulice Sremskih partizana i Vojvođanske, neophodno je rušenje nekoliko objekata, kao i objekata koji se nalaze na trasi pruge posle Ulice Cara Dušana, gde pruga iz useka prelazi na vijadukt. Konfiguracija terena između ulice Cara Dušana i Surčinskog polja, prouzrokovala je potrebu za izgradnjom vijadukta. Vijadukt je dužine 1.1km i projektovan je u krivini radijusa R=780m i prelaznicama L=155m, a prelazi preko Vinogradske ulice (km 14+067.00), kanala Galovica sa sistemom melioracionih kanala i preko magistralnog puta Surčin – Novi Beograd.

Trasa se krivinom radijusa R=2000m i prelaznicama L=50m uvodi u stanični pravac, koji je definisan na osnovu potrebne dužine staničnih koloseka i najpovoljnijeg mesta ukrštanja sa Ulicom Nova 4. Stanica Nacionalni stadion ima 4 koloseka i završna je stanica pruge u ovoj fazi. U stanici je projektovan pešački pothodnik, putem koga se pešaci denivelisano vode na perone. Stanici se pristupa sa Ulice Nova 1 koja je obuhvaćena projektom saobraćajnica u okviru projekta Nacionalnog stadiona.

Obrađivač zahteva je firma VS Infra Design doo iz Beograda.

Izvor: eKapija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti