Usvojena Uredba o tržišnoj premiji i fid-in tarifi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici

Foto-ilustracija: Pixabay (NickyPe)

Na sednici Vlade usvojena je Uredba o tržišnoj premiji i fid-in tarifi,  kojom se bliže uređuju vrsta, način i uslovi sticanja, ostvarivanja i prestanka prava na tržišnu premiju i fid-in tarifu, kao i  uslovi, prava i obaveze kada je reč o statusu privremenog povlaćšenog proizvođača.

Uredbom je bliže određeno koje elektrane mogu da steknu pravo na tržišne premije i fid-in tarife i to su hidroelektrana odobrene snage do 30 MW, elektrana na biomasu, elektrana na biogas, vetroelektrana, solarna elektrana, zatim geotermalna elektrana, elektrana na biorazgradivi otpad, elektrana na deponijski gas i elektrana na gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda.

Pored navedenog, Uredbom su obuhvaćeni i način određivanja referentne tržišne cene, pokretanje postupka aukcije, visina novčanog depozita na ime troškova uklanjanja elektrane nakon isteka životnog veka elektrane i sanacije zemljišta na kojoj se nalazila elektrana i drugo.

Šta je sve određeno Uredbom, možete da pročitate ovde.

Pročitajte još:

Vlada je usvojila na sednici i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva u oblasti energetike sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Kako se navodi u obrazloženju donošenja Zakona, u skladu sa gore navedenim propisima Evropske unije, Zakonom  je propisano da pre nego što neko pravno lice dobije licencu i time bude određeno za operatora prenosnog sistema električne energije, odnosno operatora transportnog sistema prirodnog gasa mora biti sertifikovano u skladu sa ovim zakonom. U postupku sertifikacije utvrđuje se nezavisnost operatora prenosnog sistema električne energije, odnosno operatora transportnog sistema prirodnog gasa od proizvođača i snabdevača električnom energijom, odnosno prirodnim gasom.

U odnosu na navedeno, postupak sertifikacije prenosnog sistema „AD Elektromreža Srbije” je okončan od strane Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS), koja pema Zakonu treba da sprovede to i da odluku o sertifikaciji dostavi Sekretarijatu energetske zajednice. Međutim, Sekretarijat je zahtevao da AERS preispita svoju odluku. U svom aktu, AERS je ostao pri svojoj konačnoj odluci i odlučio da zahtev Sekretarijata nije opravdan jer je  AD „Elektromreža Srbije” ispunila uslove iz Zakona koji se odnose na razdvajanje, a naročito posle izmene Zakona o ministarstvima. I pored navedenog sertifikacija je i dalje ostala otvoreno pitanje, odnosno nije priznata od strane nadležnih međunarodnih organa iz razloga što, prema njihovom mišljenju, kontrolu nad operatorom prenosnog sistema električne energije i društava koje obavlja delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanja električnom energijom i dalje obavlja isto lice.

Imajući u vidu potrebu sertifikacije operatora transportnog sistema u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama, kao i potrebu priznavanja sertifikacije operatora prenosnog sistema  AD „Elektromreža Srbije” od strane nadležnih međunarodnih organa, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici preciziraju se odredbe kojima će se nesporno omogućiti dokazivanje da  kontrolu nad operatorom prenosnog sistema električne energije, odnosno operatora transportnog sistema prirodnog gasa i društava koja obavljaju delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom, čiji je osnivač Republika Srbija, ne vrši isto lice.

Na ovaj način omogućava se potpuna implementacija gore navedenih propisa EU, a za šta je uređen osnov u važećem zakonu o energetici.

Detalje o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici pogledajte ovde.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti