U Zenici otvoreno reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište u Zenici otvoreno je na Svetski dan zaštite životne sredine. Radi se o jednoj od aktivnosti u okviru projekta „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) u dva kantona u BiH“.

Foto: Grad Zenica

Nosioci projekta su „ALBA Zenica“ i GIZ (Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju), a partner u implementaciji projekta je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ). Pored Zenice, u projektu učestvuju i opštine: Travnik, Tešanj, Žepče i Busovača i pet komunalnih preduzeća iz navedenih opština. Kao projektni partneri učestvuju i operateri ambalažnog otpada, električnog otpada, autoguma, ulja i dr, koji će biti angažovani u funkciji daljeg zbrinjavanja otpada prikupljenog na reciklažnim dvorištima.

Odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada iz domaćinstava u Bosni i Hercegovini se ne vrši na ekološki prihvatljiv način i u skladu sa zakonom. Posebne kategorije otpada (PKO) koje se mogu naći u domaćinstvima, od kojih neke kategorije predstavljaju opasni otpad, trenutno se mešaju sa običnim komunalnim otpadom ili završavaju na ilegalnim odlagalištima. Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) je bitno, jer unapređuje sistem sakupljanja otpada, povećava udeo reciklaže i smanjuje količine otpada koje se odlažu na deponiju.

Obaveštavaju se građani da se na reciklažnom dvorištu „ALBA Zenica“ mogu predati sledeće posebne kategorije otpada: akumulatore i baterije, ambalažni otpad (papir, plastika, drvo, metal, staklo, kompozitnu ambalažu i ambalažu zagađenu opasnim materijama), automobilske gume, električni i elektronski otpad, mašinska ulja i jestiva ulja, medicinski otpad (tablete i sirupi).

Početkom naredne godine će se organizovati i predaja sledećih kategorija otpada: azbestni otpad, građevinski otpad, kabasti otpad i zeleni (vrtni) otpad.

Potrebno je naglasiti da će količina pojedinih kategorija otpada, koja se može odložiti (predati) mesečno biti ograničena na ½ m3 po korisniku. Prijem automobilskih guma je ograničen po dimenziji.

Foto: Wikipedia/Philidenfer66

Grad Zenica i „ALBA Zenica“ d.o.o. Zenica su preuzeli zadatak da sa predatim vrstama otpada postupe u skladu sa važećom legislativom. U reciklažnom dvorištu se neće vršiti obrada sakupljenog otpada nego će, nakon što se prihvatni rezervoari napune odgovarajućom vrstom otpada, vođa Reciklažnog dvorišta obavestiti ovlašćenog operatera određene vrste otpada i organizovati njegovo preuzimanje.

Reciklažno dvorište se nalazi na adresi Sarajevska 135A (Raspotočje – kod mosta) i tokom leta će raditi od utorka do petka od 14 do 18 sati i subotom od 9 do 13, a tokom zime od utorka do petka od 13 do 17 sati i subotom od 10 do 14 sati.

Reciklažno dvorište je namenjeno isključivo građanima Zenice, koji koriste usluge organiziranog odvoza komunalnog otpada, uz uslov da se prilikom posjete pridržavaju Pravila kretanja i ponašanja koja su istaknuta na ulazu u Reciklažno dvorište. Pravnim licima nije dozvoljeno odlaganje otpada, a neovlaštenim licima nije dozvoljen pristup otpadu.

Na ulazu u Reciklažno dvorište potrebno je pokazati važeći lični dokument sa slikom. Otpad se meri i unose se podaci o korisniku i otpadu (količini i vrsti), a tek nakon toga se posetilac upućuje prema odgovarajućem kontejneru radi istovara otpada iz vozila. Otpad se mora odložiti isključivo u predviđene (označene) posude. Vozilo se potom ponovo meri i izdaje se odgovarajuća potvrda. Kontrola otpada u pogledu njegovog sastava i količine podrazumeva da je potrebno da posetioci prijave zaposlenom u  Reciklažnom dvorištu sva oštećenja predatih starih uređaja, koja mogu ugroziti stanovništvo ili okolinu, kao i druga oštećenja (curenje tečnosti, pojava prašine i kvarovi pri istovaru).

Grad poziva sev građane da posebne kategorije otpada odgovorno izdvajaju iz mešovitog komunalnog otpada i da iste predaju u Reciklažno dvorište uz obavezno pridržavanje uputstava koje im saopšte zaposleni u„ALBA Zenica“.

Izvor: Grad Zenica

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti