TAIEX Program ekspertske obuke za uspostavljanje evropske ekološke mreže Natura 2000

Foto: zzps.rs

Stručnjaci za oblast zaštite prirode učestvovali su na radionici i obuci za uspostavljanje evropske ekološke mreže Natura 2000, održanom u periodu od 17. do 21. jula 2017. godine u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine. Obuka je organizovana u okviru programa Evropske komisije preko TAIEX instrumenta (TAIEX Ekspertska misija za uspostavljanje Natura 2000).

Cilj ove ekspertske misije je da se obezbede stručni saveti i obuka u razvoju i primeni metoda za mapiranje staništa i istraživanje pojedinačnih grupa organizama (za biljke, ribe i sisare) kako bi se uspostavila funkcionalna ekološka mreža Natura 2000 u Srbiji. U okviru programa dati su i saveti za izgrađivanje kapaciteta u vezi obezbeđivanja podataka vezanih za evropsku Direktivu o staništima. Osnovne teme radionice su se odnosile na potrebnu transpoziciju i implementaciju EU direktiva o staništima i pticama u nacionalno zakonodavstvo, na objašnjenje strukture i uloge standardnog obrasca (Standard Data Form – SDF), na organizaciju prikupljanja podataka i izradu terenskih obrazaca, na analizu i korišćenje podataka i GAP analizu, na osnovne informacije o biogeografskim seminarima, na izradu i namenu priručnika za inventarizaciju i praćenje stanja biološke raznovrsnosti, na postupke i procedure u slučaju derogacija (izuzeća) sa pojedinih dodataka Direktive o staništima i uključivanje (amandmani) pojedinih tipova staništa i/ili vrsta na dodatke ove Direktive, na definisanje granica Natura 2000 područja itd.

Obuka je realizovana u formi predavanja, diskusija i terenskog rada koji je realizovan u Predelu izuzetnih odlika „Veliko Ratno ostrvo“ u Beogradu.

U okviru radionice predstavnici Ministarstva i Zavoda su predstavili dosadašnje i planirane aktivnosti u okviru EU integracija u Republici Srbiji na polju zaštite prirode i na uspostavljanju ekološke mreže Natura 2000 u Srbiji.

Obuku su realizovali eksperti iz Slovenije i Hrvatske: g-din P. Skoberne (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Slovenija), g-din A. Duplić (Univerzitet u Karlovcu, Odeljenje lovstva i zaštite prirode, Hrvatska) i g-đa V. Posavić-Vukelić (Hrvatska agencija za životnu sredinu i prirodu). U toku radionice predstavljeno je iskustvo Slovenije i Hrvatske u oblasti osmišljavanja organizacije upravljanja podacima za uspostavljanje mreže Natura 2000 područja u formatu koji je podesan za primenu, posebno za segment uspostavljanja monitoring sistema, odnosno praćenja stanja ciljnih tipova staništa i vrsta.

U programu obuke učestvovali su predstavnici Biološkog fakulteta, Šumarskog fakulteta i Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu, Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Ministarstva zaštite životne sredine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu prirode Srbije: dr Nenad Sekulić, dr Saša Branković, dr Ivana Jelić, mr Verica Stojanović, Vladan Bjedov, Mila Ristić i Dragana Nedeljković.

izvor: zzps.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti