Poziv za dostavljanje ponuda za revizalizaciju šume u Specijalom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje”

Foto: Wikipedia (Gzanag)

WWF Adria raspisuje Poziv za dostavljanje ponuda za revizalizaciju (veštačku obnovu) šume u Specijalom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje”, kao deo aktivnosti na projektu Restoring the Amazon of Europe: Reconnecting Riverine Habitats in the first five-country UNESCO Biosphere Reserve.

Osnovne informacije o projektu Restoring the Amazon of Europe

Restoring the Amazon of Europe projekat predviđa revitalizaciju četiri vlažna staništa u Rezervatu prirode Mura-Drava-Dunav, prateći ciljeve nedavno proglašenog rezervata UNESCO-a i nastoji da kroz rad sa lokalnim zajednicama i uspostavljanje Radne grupe za restauraciju (RTF), katalizuje dodatne revitalizacije i olakša prelazak na održivo poslovanje zasnovano na prirodi (uz primenu Nature based Solutions). Projekat će pokrenuti interdisciplinarni dijalog, izgraditi kapacitete i zalagati se za replikaciju i povećanje obnove u sličnim regionima uz promociju rezervata kao modela za pronalaženje rešenja zasnovanih na prirodi (NbS).

Projekat je finansiran od strane Endangered Landscapes & Seascapes Programme, a nosilac projekta je WWF Adria.

Jedna od lokacija na kojima će se raditi u okviru projekta nalazi se u Apatinskom ritu, u Specijalnom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje” kojim upravlja Javno preduzeće Vojvodinašume.

Prema planu projekta na ovoj lokaciji planira se revitalizacija dela šume ukupne površine 36 ha, u dve celine koje se nalaze u različitim delovima rezervata. Nakon seče hibridne topole na ovim lokacijama planira se pošumljavanje (veštačka obnova) autohtonim vrstama drveća. Odabir vrsta koje će se saditi određen je analizom pedoloških i hidroloških karakteristika zemljišta uz stručno mišljenje eksperata iz Instituta za nizijsko šumarsrvo i životnu sredinu i upravljača Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje – JP Vojvodinašume. Odseci na kojima će se saditi nalaze se u poplavnom, nebranjenom delu rezervata, podeljeni u dve celine: odsek 53a i odseci 18b, 19b i 19d (kao druga celina, karta 1).

Na svakoj od celina planira se uspostavljanje oglednih polja/parcela (restoration trial) površine 0,25 ha na kojima se sadnja neće obaviti već će se proces obnove dešavati spontano, prirodno, bez uticaja čoveka. Jedna od oglednih parcela biće ograđena zajedničkom ogradom (53a) a druga (18b, 19d i 19b) će biti uspostavljena bez ograde, sve u cilju dobijanja uporednih podataka o načinu obnove tih delova šume, rastu biljnih vrsta koje će se same pojaviti, pojavi invazivnih vrsta, bolesti, uticaju životinja i slično. Precizne lokacije oglednih parcela biće dostavljene odabranom ponuđaču uz plan sadnje (Aneks I).

Pročitajte još:

Očekivani cilj raspisanog poziva

Svrha ovog posla je konverzija 36 ha šume (veštačka obnova) autohtonim vrstama drveća kroz:

  • obezbeđivanje adekvatnog šumskog sadnog materijala/rasada,
  • radne snage,
  • svih potrebnih mašina,
  • svih usluga sadnje u šumskim odsecima koji su predmet konverzije,
  • postavljanje individualne zaštite oko sadnica protiv divljači (18b, 19b i 19d), odnosno ograđivanje celokupnog odseka (53a), kao što je opisano u daljem tekstu.

Vremenski okvir za realizaciju zadatka raspisanog poziva

Foto: Wikipedia (Gzanag)

Planirano vreme u kom se očekuje realizacija projektnog zadatka odnosno sadnja šume i postavljanje ograde i indivualne zaštite je jesen 2024. godine, kada uslovi na terenu budu optimalni kako bi se osigurali što povoljniji uslovi za novoposađene sadnice. Precizan datum sadnje biće odlučen naknadno, nakon usaglašavanja sa JP Vojvodinašume i Naručiocem posla. Očekivano vreme trajanja ugovora je 11-12 meseci, od datuma potpisivanja ugovora (jul 2024) do juna 2025.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Naručilac posla će na osnovu kvaliteta ponude, iskustva i projektovane finansijke vrednosti ponude izabrati najpovoljnijeg ponuđača prema unapred utvrđenim internim pravilima.

Zainteresovani kandidati ponudu treba da dostave u elektronskom formatu na mail adrese gvreljanski@wwfadria.org  i msvabic@wwfadria.org najkansije do 22. jula 2024. u 17 časova. Ponude koje pristugnu nakon naznačenog datuma neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije o Pozivu i načinu konkurisanja možete dobiti putem mail adrese gvreljanski@wwfadria.org ili putem telefona +381 63 294 877.

Dokumenta potrebna za konkurisanje, dostupna su ovde.

  • Terms of Reference sa detaljnim opisom aktivnosti, zadataka i smernicama za konkurisanje
  • Aneks I – Studija o dizajnu šume sa prostornim rasporedom sadnica
  • Aneks II – 53a zbirna tabela troškova
  • Aneks III – 18b 19b 19d zbirna tabela troškova

Izvor: WWF Adria

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti