Objavljeni Planovi inspekcijskog nadzora za 2019. godinu

Foto: Milisav Pajević

Na osnovu člana 10. stav 5. i člana 12. stav 2. tačka 1) podtačka (1) Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik” RS. broj 36/15) i člana 19. stav1. tačka 1) Poslovnika o radu Koordinacione komisije, Koordinaciona komisija na sednici održanoj dana 23.11.2018. godine je donela Odluku o davanju pozitivnog mišljenja na Predloge Godišnjih planova inspekcijskog nadzora za 2019. godinu za: Inspekciju za zaštitu životne sredine, Inspekciju za ribarstvo i Inspekciju za zaštitu od jonizujućih zračenja, broj: 06-00-00355/6/2018-18 dana 23.11.2018.godine.

Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, saglasno članu 10. stav 6. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. gl. RS“ br. 36/15, 44/18-dr.zakon i 95/18), objavljuje planove inspekcijskog nadzora za 2019. godinu za:

Inspekciju za zaštitu životne sredine
Inspekciju za ribarstvo
Inspekciju za zaštitu od jonizujućih zračenja *

Planove može te preuzeti ovde.

* Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti  („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 95/18) od 08.12.2018. godine, je stupio na snagu narednog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/09 i 93/12). Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije koja je osnovana Odlukom Vlade nastavlja sa radom kao Direktorat. Direktorat preuzima iz Ministarstva zaštite životne sredine zaposlene koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja, kao i predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje inspekcijskih poslova.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti