PREDSTAVLJAMO EMAS sistem

emas

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) predstavlja dobrovoljni sistem eko menadžmenta i šeme provere koji je uspostavljen 1993. godine u Evropskoj uniji. Od 1995. godine kompanije u oblasti industrije ga mogu uvesti na dobrovoljnoj bazi, a zatim je EMAS sistem proširen na sve kompanije koje imaju uticaja na životnu sredinu. Cilj ovog sistema je promovisanje neprekidnog ocenjivanja i unapređenja aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Kompanije koje žele da uspostave ovaj sistem moraju najpre formulisati politiku zaštite životne sredine u oblasti biodiverziteta, energetske efikasnosti, efikasnosti materijala, vode, otpada i emisije gasova staklene bašte, a zatim uspostaviti efikasan sistem za upravljanje zaštitom životne sredine na osnovu rezultata pređašnje analize. Izrađuje se program za zaštitu životne sredine u kome su opisani ciljevi i aktivnosti kompanije u ovoj oblasti, a kroz fazu implementacije napredak se meri u utvrđenim intervalima i sprovode se korektivne mere gde je potrebno. Nakon toga, u izjavi o zaštiti životne sredine potrebno je navesti podatke o aktivnostima koje se sprovode u cilju zaštite životne sredine. Ovu izjavu mora da verifikuje treće lice, odnosno International Certification Group kako bi bila validna, a zatim nadležni organ vrši registraciju kompanije koja dobija pravo da koristi EMAS logo.

EMAS sistem omogućava kompanijama da smanje troškove ulaganja i rizik u različitim oblastima koje su povezane sa zaštitom životne sredine. Osim toga, povećava se konkurentnost, unapređuje poslovno upravljanje, prilagođava se zakonodavstvo iz oblasti zaštite životne sredine.

Implementacija EMAS sistema može biti finansirana uz pomoć Evropske unije, kroz LIFE-Environment program Evropske komisije ili uz pomoć nacionalnog programa koji je uspostavljen za ovu svrhu.

Kada je reč o kompanijama koje poseduju ISO standard 14001, da bi uspostavili EMAS sistem potrebno je napisati izjavu o zaštiti životne sredine i verifikovati je. Osim toga, kod nekih kompanija potrebno je i dati ocenu početnog stanja životne sredine, ako svi aspekti životne sredine nisu razmotreni.

Unapređena regulativa EMAS III stupila je na snagu 11. januara 2010. godine, a njome je unapređena primena šeme i ojačana perspektiva EMAS sistema i njegov efekat.

EMAS sistem primenjuje se u 27 zemalja Evropske unije, kao i u Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu, a zemljhe kandidati za članstvo u Evropskoj uniji su u procesu implementacije ovog sistema jer on predstavlja jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju.

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti