Potpisana četiri ugovora za ekološke projekte u Hrvatskoj

Foto: mzoip.hr

Ministar zaštite životne sredine i energetike Hrvatske gospodin Tomislav Ćorić potpisao je ugovore o dodeli 322,6 miliona kuna bespovratnih sredstava iz Evropskih strukturnih i investicionih fondova za 4 projekta Fakulteta mašinstva i brodogradnje Univerziteta u Zagrebu, Državnog hidrometeorološkog zavoda u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada i Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite životne sredine i energetike u partnerstvu sa Hrvatskom agencijom za ekologiju i prirodu.

Ukupna vrednost 4 projekta je 379,6 miliona kuna, a sufinansiraju se sa 85 odsto EU sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Projekat Fakulteta mašinstva i brodogradnje Nacionalna referentna laboratorija za emisije iz motora sa unutarnjim sagorevanjem za nedrumske pokretne mašine, ukupne vrednosti 57 miliona kuna, rezultiraće uspostavljanjem nacionalne referentne laboratorije za emisije iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem za nedrumske pokretne mašine (NCPS). Osim toga, unaprediće se informacioni sistem zaštite okoline i uspostaviti baza podataka o emisijama zagađujućih materija u vazduh iz sektora NCPS.

Državni hidrometeorološki zavod uz potporu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada realizovaće strateški projekat Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvaliteta vazduha – AIRQ ukupne vrednosti 125 miliona kuna. Kroz projekat će se realizovati nadogradnja i modernizacija mernih postaja državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, uspostava sistema za modeliranje kvaliteta vazduha i izrada modela za procenu prizemnih koncentracija zagađujućih materija, uz unapređenje laboratorija DHMZ-a i IMI-ja. Projektom će se unaprediti sistem upravljanja i praćenja kvaliteta vazduha radi postizanja efikasne kontrole i upravljanja kvalitetom vazduha u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama.

Projektom Ministarstva zaštite životne sredine i energetike Razvijanje sistema upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta vrednosti 11 miliona kuna, doprineće se razvoju sistema upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta (IAS) kroz izradu Akcionih planova i Planova upravljanja IAS, radi kontrole i ublažavanja njihovog štetnog uticaja na autohtone vrste i staništa. Tokom realizacije projekta ojačaće se kapaciteti u sistemu službenih kontrola IAS kroz Program edukacija i izradu Priručnika o prepoznavanju i postupanju sa IAS.

Strateški projekat Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, ukupne vrednosti 186 miliona kuna, realizovaće Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike zajedno sa Hrvatskom agencijom za okolinu i prirodu. Projekat će rezultirati izradom konačnih nacrta Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i Programa zaštite šuma čime će se stvoriti preduslovi za upravljanje najmanje 40 odsto površine ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj. Dodatno, sprovešće se prikupljanje podataka na terenu o nedovoljno poznatim vrstama i stanišnim tipovima kako bi se definisali ciljevi i odgovarajuće mere njihovog očuvanja.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti