Podgorica radi na unapređenju energetske efikasnosti

U Podgorici je održana javna rasprava o Programu poboljšanja energetske efikasnosti za period od 2017. do 2019. godine.

Sa­mo­stal­ni sa­vet­nik za odr­ži­vi raz­voj i pla­ni­ra­nje pro­sto­ra u Se­kre­ta­ri­ja­tu za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra gospođa To­nja Ra­tić sa­op­šti­la je da će u Podgorici ove go­di­ne bi­ti uve­den ener­get­ski me­nadž­ment ko­ji će na osno­vu eg­zakt­nih po­da­ta­ka od­lu­či­ti ko­ji su pri­o­ri­te­ti za sa­na­ci­ju u de­lu zgra­da ko­je pri­pa­da­ju glav­nom gra­du. Ona je na­ve­la da će Podgorica na­ba­vi­ti soft­ver ko­ji će pra­ti­ti po­tro­šnju elek­trič­ne ener­gi­je, ali i da će bi­ti ospo­so­bljen ka­dar ko­ji će ru­ko­va­ti in­for­ma­ci­o­nim si­ste­mom.

Sa­vet­nik za po­ljo­pri­vre­du u Grad­skoj op­šti­ni Tu­zi gospođa Isme­ta Đo­ka pred­lo­ži­la je da bi tre­ba­lo gra­di­ti so­lar­nu ulič­nu ra­sve­tu kako bi se doprinelo većoj uštedi energije.

izvor: dan.co.me

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti