HRVATSKA: Objavljena Mrežna pravila prenosnog sistema

Foto-ilustracija: Pixabay

Mrežna pravila prenosnog sistema (NN 67/2017) su osnovni podzakonski i tehnički propis kojim se uređuje sve vezano uz pogon elektroprenosnog sistema. Doneo ih je hrvatski operater prenosnog sistema na osnovu Zakona o tržištu električne energije (NN 22/2013, 95/2015 i 102/2015) uz prethodnu saglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Ona se primenjuju na sve korisnike prenosnog sistema i njima se, između ostalog, propisuju tehnički i drugi uslovi za priključenje korisnika na prenosnu mrežu, za sigurno preuzimanje električne energije od proizvođača i iz drugih elektroenergetskih sistema, kao i siguran pogon prenosne mreže radi pouzdane snabdevanja krajnjih kupaca električnom energijom propisanog kvaliteta, za pristup prenosnoj mreži i njeno korišćenje i održavanje.

Isto tako, propisane su i obaveze korisnika prenosne mreže u tehničkom pogledu, planiranje pogona i upravljanje prenosnim sistemom, postupci pri pogonu EES-a u normalnom pogonu prenosne mreže i u slučaju više sile, poremećenog i vanrednog pogona i drugih vanrednih okolnosti.

Konačno, njima su propisane i obaveze HOPS-a za utvrđivanje standardnih tehničkih rešenja za prenosnu mrežu i priključke, uključujući obračunska merna mesta korisnika mreže, prenosi portal Energetika-net.

Za tumačenje Pravila nadležan je HOPS koji takođe prati njihovu primenu i priprema predlog njihovih izmena i dopuna, au slučaju kriznog stanja ili okolnosti predviđenih Zakonom o energiji (NN 120/2012, 14/2014, 95/2015 i 102/2015), uz saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine i energetike, može delimično ili u celosti privremeno da ih suspenduje.

Danom njihovog stupanja na snagu (osam dana od objavljivanja u ‘Službenom listu’, tj. 2017/07/20. Godine) prestaju da važe Mrežna pravila elektroenergetskog sistema (NN 36/2006) u delu odredbi koji se odnosi na prenosnu mrežu i odredbi kojima se utvrđuje postupanje operatora prenosnog sistema. Konačno, korisnici elektroprenosne mreže dužni su da svoja akta usklade sa odredbama Mrežnih pravila u roku od šest meseci od njihovog stupanja na snagu.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti