Hidromorfološki pritisci i reastauracija reka Dunavskog sliva

Sa ciljem unapređenja upravljanja rečnim slivovima kroz integrisani i koordinisani pristup, WWF zajedno sa Međunarodnom komisijom za zaštitu Dunava (ICPDR) i Međunarodnom komisijom za sliv reke Save (ISRBC) radi na razvoju projekta Hidromorfologija Dunavskog sliva i restauracija reka GEF DYNA.

Foto: Milisav Pajević

Projekat će obuhvatiti pet zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Srbija i Ukrajina) i realizovaće se kroz četiri komponente: Usklađivanje regionalnih pristupa za smanjenje hidromorfoloških pritisaka; Podrška državama u primeni planova upravljanja slivom Dunava; Demonstracioni pilot projekti za obnavljanje reka u slivu Dunava; Razmena znanja i efikasan monitoring i evaluacija projekta.

Treća komponenta GEF DYNA projekta obuhvata implementaciju jednog prekograničnog i tri nacionalna pilot projekta koji će demonstrirati dobre prakse integralnog upravljanja i sprovođenje mera za smanjenje hidromorfoloških pritisaka.

Jedan od pilota koji je izabran za realizaciju je projekat „Obnavljanje reke Karaš“ u Srbiji. Karaš je leva pritoka Dunava duga 110 kilometara koja protiče kroz Banat u Rumuniju i Srbiji, a nastaje u Karpatima. Karaš ima neregulisan tok u Srbiji po čemu se izdvaja u odnosu na većinu reka u Vojvodini.

Postojeći hidromorfološki pritisci na ovoj reci su veštačke pregrade koje onemogućavaju nesmetanu migraciju riba i drugih akvatičnih organizama.

Foto: Milisav Pajević

Cilj pilota je da obnovi povezanost i kontinuitet reke i da kroz dizajniranje i izgradnju ribljih staza (prelaza za ribe) unapredi uslove za očuvanje populacija ribe i drugih akvatičnih organizama.

Pilot projektom na Karašu je predviđena izrada studija izvodljivosti za izgradnju ribljih staza na tri lokacije i izgradnja riblje staze na jednoj od tri predmetne lokacije.

Pripremu predloga za pilot projekat na Karašu WWF je radio u saradnji sa Republičkom direkcijom za vode Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Javnim vodoprivrednim preduzećem Vode Vojvodine i Institutom za vodoprivredu Jaroslav Černi.

U skadu sa internim procedurama WWF-a i zahtevima GEF agencije, pre implementacije ovog projketa neophodno je izraditi Okvir za upravljanje pitanjima životne sredine i socijalnim pitanjima (Environmental and Social Management Framework- ESMF).

Nacrt ovog Okvira (na srpskom i engleskom jeziku) možete naći ovde.

Svoje komentare na ovaj dokument možete dostaviti do 13. septembra na e-mail adresu serbia@wwfadria.org.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti