Javna nabavka usluga „Korišćenje obnovljivih izvora energije u toplanama“ u Vojvodini

Germany Invests In Renewable Energy SourcesPokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavio je javnu nabavku usluga izrade prethodnih studija opravdanosti sa generalnim projektom i studija opravdanosti sa idejnim projektom o mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije – „Korišćenje obnovljivih izvora energije u toplanama“.

Pravo na učešće u postupku javne nabavke ima ponuđač koji je upisan u odgovarajući registar, koji nije osuđivan za neko od krivičnih dela, kome nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koji je izmirio dospele poreze, doprinose i javne dažbine, koji ispunjava uslove finansijskog, poslovnog, kadrovskog i tehničkog kapaciteta.

Više o detaljima javne nabavke usluga pročitajte u Konkursnoj dokumentaciji.

B.R.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti