Drugo zasedanje Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Poljskom

Foto: ekologija.gov.rs

Na drugom zasedanju Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Poljskom koje je održano 7. novembra 2017. Godine u Poljskoj, razmatrana su sva aktuelna pitanja ekonomske saradnje između delegacije Republike Srbije koju je prevodio Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i delegacije Republike Poljske koju je predvodio Tadeuš Košćinski, državni sekretar u Ministarstvu razvoja Republike Poljske.

Kada je reč o oblasti zaštite životne sredine, rečeno je da je saradnja između Republike Poljske i Republike Srbije posebno važna zbog pomoći i podrške poljske strane u procesu harmonizacije propisa Republike Srbije sa EU propisima, kao i njihove implementacije (transfer iskustva, informacija i znanja), za specifične oblasti životne sredine (finansiranje zaštite životne sredine, upravljanje otpadom i otpadnim vodama, odgovornost za štetu u životnoj sredini i dr.). U tom cilju je od posebnog značaja uspostavljanje kontakata sa resornim ministarstvom Republike Poljske, u cilju razmene informacija i zajedničkih mogućnosti za ostvarivanje obostrano korisne saradnje u oblasti zaštite životne sredine. U oblasti evropskih integracija istaknut je značaj pružanja pomoći Republici Srbiji u delu iskorišćenja pretpristupnih fondova EU za infrastrukturne projekte i pokretanja saradnje i u oblasti pripreme projekne dokumentacije, za izgradnju infrastrukturnih projekata u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kao i remedijacije kontaminiranih lokacija. U oblasti upravljanja vodama, uključujući i otpadne vode, kao i čišćenja odnosno remedijacije zagađenih vodotokova za Republiku Srbiju je posebno važan transfer znanja i tehnologija.

U oblasti klimatskih promena potvrđena je potreba za prenosom iskustava Republike Poljske u vezi sprovođenja direktive kojom se uspostavlja sistem trgovine emisionim jedinicama gasova sa efektom staklene bašte (Emission Trading Directive (ETD) – 2003/87/EC) kao i primene tehnologija od značaja za borbu protiv klimatskih promena.

U okviru Karpatskog regiona bilateralna saradnja će se unapređivati u okviru „Karpatske konvencije”, naročito kroz razvoj programa saradnje u oblasti zaštite prirodnih dobara i putem direktnih kontakata između specijalizovanih ustanova u oblasti zaštite prirode.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti