AERS: Korišćenje i pristup prekograničnim kapacitetima u regionu za 2020. godinu

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na svojim sednicama održanim 15. i 28. novembra dao saglasnost na Sporazume između operatora prenosnog sistema Republike Srbije EMS AD i operatora prenosnih sistema Severne Makedonije (MEPSO), Bugarske (EAD), Rumunije (Transelektrika), Mađarske (MAVIR), Hrvatske (HOPS), Bosne i Hercegovine (NOSBIH) i Crne Gore (CGES) o postupku i načinu raspodele prava korišćenja prekograničnih prenosnih kapaciteta i pristupu prekograničnim prenosnim kapacitetima za 2020. godinu.

Foto-ilustracija: Pixabay

Organizovanjem zajedničkih aukcija, omogućava se efikasnije korišćenje prekograničnih kapaciteta, u skladu sa evropskim uredbama. Primenom ovih sporazuma se daju veće mogućnosti korisnicima sistema i unapređuju uslovi za razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegovu integraciju u evropsko tržište. Zajedničke aukcije se na ovim granicama organizuju nekoliko godina unazad, počevši od 2012. na granici sa Mađarskom, pa do 2017. kada je ovakav način raspodele ustanovljen na granici sa Severnom Makedonijom, da bi od ove godine takav način raspodele bio ustanovljen i na granici sa Crnom Gorom.

Sporazumi se svake godine unapređuju saglasno stečenom iskustvu u primeni, promenama regulative i razvoju računarskih platformi sa kojima raspolažu operatori sistema. Pored organizovanja zajedničkih aukcija na granici sa Crnom Gorom, najznačajnija promena u ovoj godini je načinjena na granici sa Bugarskom, na kojoj će se od 2020. godine organizovati raspodela kapaciteta i na unutardnevnom nivou.

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je dao saglasnost i na izmenu Pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama regulacione oblasti EMS AD, koja će se primenjivati na granicama sa operatorima susednih sistema sa kojima nisu potpisani sporazumi o zajedničkim aukcijama. Izmenom u ovim pravilima postupak raspodele kapaciteta na unutardnevnim aukcijama je usklađen sa pravilima koja važe na granicama na kojima organizovanjem zajedničkih aukcija EMS AD vrši ovu raspodelu.

Izvor: AERS

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti